BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0066/16 17/05/2017 FUNCIÓ PÚBLICA. Incentius i complements de jubilació dels funcionaris del Cos de Duana. Manca de desenvolupament reglamentari. No existeix responsabilitat administrativa, davant la manca d’un perjudici cert i individualitzat. RECURSOS ADMINISTRATIUS. Cal acreditar la representació d’altres funcionaris afectats. (1000001/2015)
0062/16 02/05/2017 INCIDENT DE NUL·LITAT D'ACTUACIONS. (6000137/2016)
0018/17 02/05/2017 EXECUCIÓ D'ORDENANÇA PENAL. Autorització per a conduir. (4000007/2017)
0012/17 02/05/2017 EXECUCIÓ D'ORDENANÇA PENAL. Determinació de la responsabilitat civil ex delicto. (5900033/2014)
0006/17 02/05/2017 EXECUCIÓ D'ORDENANÇA PENAL. Determinació de la responsabilitat civil ex delicto. (2000162/2015)
0001/17 02/05/2017 DELICTE MENOR CONTINUAT DE CREBANTAMENT DE PENA D'ARREST. (6000109/2015)
0011/17 02/05/2017 EXECUCIÓ D'ORDENANÇA PENAL. Revocació parcial de la pena d'arrest nocturn condicional. (4000855/2015)
0010/17 02/05/2017 DELICTE MENOR DE MALTRACTAMENTS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC I CONTRAVENCIÓ PENAL DE LESIONS DOLOSES. (6000075/2016)
0009/17 02/05/2017 EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA. Revocació parcial de la pena de presó condicional. (4400025/2013)
0059/16 02/05/2017 DELICTE MAJOR CONTINUAT D'APROPIACIÓ INDEGUDA. Absolució. (6000032/2015)
6000060/2016 26/04/2017 HOMICIDI - LESIONS DOLOSES CAUSADES MITJANÇANT OBJECTES O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA - PORT IL·LEGAL D'ARMES (ARMA BLANCA)
6000221/2016 26/04/2017 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000011/2015 26/04/2017 ADMINISTRACIÓ DESLLEIAL - VIOLACIÓ DEL SECRET PROFESSIONAL
6000063/2016 26/04/2017 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA LLEU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ)
6000046/2016 26/04/2017 MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC - LESIONS DOLOSES
6000026/2017 26/04/2017 BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
0562/16 26/04/2017 Laboral - Desistiment justificat (TSJC 562/2016)
0543/16 26/04/2017 Assegurances - Accident de circulació (TSJC 543/2016)
0541/16 26/04/2017 Bancari - Requisits extrajudicials resolució anticipada - Autoresponsabilitat (TSJC 541/2016)
0533/16 26/04/2017 Incapacitació (TSJC 533/2016)