BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000066/2019 18/10/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
0040/19 26/09/2019 URBANISME – CTU. Manca de motivació (1000017/2016 i acumulat 2000038/2016)
0063/19 26/09/2019 IMMIGRACIÓ. Renovació autorització residència i treball. Manca de residència efectiva a Andorra. Valoració de la prova. (2000092/2018)
0009/19 26/09/2019 SEGURETAT SOCIAL - CASS. Cotització per primes col·lectives d’assegurances satisfetes per l’empresa. Es tracta d’una retribució en espècie. (2000021/2018)
0041/19 26/09/2019 AREB - Transmissió seqüencial de diferents actius i passius d’una entitat bancària a favor d’una altra. (1000043/2017)
0032/19 26/09/2019 SEGURETAT SOCIAL – CASS. Manteniment de la situació de baixa laboral –llindar màxim dels tres anys (1000078/2017)
0029/19 26/09/2019 SEGURETAT SOCIAL – CASS. Atorgament d’una pensió d’invalidesa per malaltia. (1000122/2016)
0048/19 26/09/2019 IMMIGRACIÓ - ESTRANGERS. Expulsió administrativa. Sanció per contraban. Proporcionalitat de la mesura. (10000009/2019)
0027/19 26/09/2019 SEGURETAT SOCIAL - CASS. Malaltia professional. No hi ha nexe causal entre l’activitat professional I la patologia. (1000009/2016)
0003/19 26/09/2019 ENTITATS FINANCERES. Amortització dels instruments financers i emissions que computen com a recursos propis de BPA. (2000025/2016)
0136/18 26/09/2019 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. Recurs extemporani. S’impugna l’adjudicació enlloc del projecte d’obres. (2000095/2017)
0139/18 26/09/2019 CONTRACTES ADMINISTRATIUS. La manca d’exclusió d’uns licitadors és un acte de tràmit no impugnable. Participació d’una empresa i d’una societat participada. Influència en el contingut de les ofertes. (2000020/2017)
A030/19 26/09/2019 INCIDENT D’EXECUCIÓ. Repartiment d’una indemnització entre els membres d’una UTE. Excedeix de l’objecte del procés i no va ser examinat en la sentència. (2000067/2013)
A024/19 26/09/2019 INCIDENT EXECUCIÓ. Costes processals a càrrec de l’Administració. Prescripció del dret per haver transcorregut més de tres anys des de la fermesa de la sentència. (2000070/2018)
A117/18 26/09/2019 INCIDENT DE NUL·LITAT. No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats en la sentència. Transmissió passius a entitat bancària. (2000075/2016)
A103/18 26/09/2019 INCIDENT DE NUL·LITAT. No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats en la sentència. Legalitat d’unes obres del Comú. (1000092/2016)
A084/19 24/09/2019 Mesura cautelar d'embargament (6000173/2016)
A083/2019 24/09/2019 Revocació total condemna (4830116/2012)
A081/19 24/09/2019 Mesura cautelar d'embargament (6000173/2016)
A080/2019 24/09/2019 Revocació condemna prescripció pena (4830209/2011)