BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000154/2015 18/07/2016 EXTRADICIÓ: Concepte d'ordre públic andorrà com a supòsit per denegar l'extradició. (TSJP-0000016/16)
4400106/2013 18/07/2016 DELICTE MAJOR DE LESIONS DOLOSES. Valoració i suficiència de la prova (TSJP-0000020/16)
3400089/2011 18/07/2016 DELICTE MAJOR CONTINUAT D’APROPIACIÓ INDEGUDA AMB UN PERJUDICI D’UN VALOR SUPERIOR A 6.000 EUROS, EN CONCURS MEDIAL AMB EL DELICTE MENOR CONTINUAT DE MODIFICACIÓ D’ENREGISTRAMENT TÈCNIC. Valoració i suficiència de la prova indiciària. Acreditació del perjudici econòmic. (TSJP-0000012/16)
6000156/2015 18/07/2016 DELICTES MAJOR DE POSSESSIÓ I VENDA DE PRODUCTE ESTUPEFAENT COCAÏNA EN GRAN QUANTITAT, MAJOR DE VENDA DE DROGA TÒXICA COCAÏNA EN LOCAL D’ESBARJO, MENOR DE POSSESSIÓ I CONSUM CONTINUAT DE COCAÏNA I LES CONTRAVENCIONS PENALS DE POSSESSIÓ I CONSUM PRIVAT D’HAIXIX I/O MARIHUANA. Valoració i suficiència de la prova. Valor probatori de les declaracions efectuades per un co-inculpat. (TSJP-0000021/16)
4870367/2014 14/07/2016 INADMISSIÓ DE RECURS: el recurs no correspon a cap dels supòsits previstos als articles 195 i 196 del CPP (revocació pena condicional) (TSJP-0000028/16)
2900036/2014 - 0000005/2016 11/07/2016 REFÚS DE SOTMETRE'S A LA PROVA D'ALCOHOLÈMIA
5830133/2011 08/07/2016 AUTE ACLARIMENT Sentència (TSJP-0000013/16)
TC-009-4/2011 07/07/2016 AUTE INCIDENT DE NUL·LITAT D'ACTUACIONS contra sentència d'incident d'execució: No es vulneren les garanties establertes a l'article 10 CA per quant la resolució és motivada i no arbitrària. La via processal no és una tercera instància cassacional. (TSJP-0000009/16)
2000631/2015 01/07/2016 EXECUCIÓ OP (DELICTES MENORS DE CONDUCCIÓ DE VEHICLE AUTOMÒBIL AMB UN GRAU D'ALCOHOLÈMIA SUPERIOR A 0,8 G/L I A CAUSA DEL CONSUM DE DROGUES, RESISTÈNCIA GREU A L'AUTORITAT, AMENACES NO CONDICIONALS I INJÚRIES GREUS A L'AUTORITAT): AUTORITZACIÓ PER A CONDUIR A FI DE TREBALLAR (TSJP-0000022/16)
6000090/2015 22/06/2016 AMENACES NO CONDICIONALS - MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC
6000022/2015 22/06/2016 UTILITZACIÓ TEMPORAL DE BÉNS PÚBLICS
6000138/2015 22/06/2016 LESIONS DOLOSES
6000020/2015 22/06/2016 LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA. - LESIONS DOLOSES - CONDUCCIÓ DE VEHICLE AUTOMÒBIL SOTA L'EFECTE DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
6000124/2015 22/06/2016 AMENACES - LESIONS DOLOSES
5830133/2011 20/06/2016 INCIDENT EXECUCIÓ OP (DELICTES MENORS DE CONDUCCIÓ DE VEHICLE AUTOMÒBIL AMB GRAU D'ALCOHOLÈMIA SUPERIOR A 0,8 G/L I IMPRUDÈNCIA GREU AMB RESULTAT DE LESIONS QUE HAN CAUSAT LA PÈRDUA O INUTILITAT D'UN MEMBRE): Recurs sobre les quantitats de responsabilitat civil a indemnitzar. (TSJP-0000013/16)
5500010/2011 20/06/2016 JURISDICCIÓ DE MENORS. DELICTE MENOR DE MALTRACTAMENT GREU (TSJP-0000014/16)
2100765/2014 20/06/2016 INCIDENT EXECUCIÓ OP (DELICTES MAJOR D'ESTAFA I MENORS DE CREACIÓ DE DOCUMENT INAUTÈNTIC I COMERCIALITZACIÓ DE DOCUMENT INAUTÈNTIC): Responsabilitat civil, fraccionament del pagament. (TSJP-0000011/16)
2000029/2015 16/06/2016 AUTE - PROVES. No dóna lloc a les proves sol.licitades. PROCESSAL. No es procedeix a vista oral en els procediments d'estrangeria. (TSJA-0000057/16)
1100031/2015 16/06/2016 AUTE - PROVES. No dóna lloc a les proves sol.licitades. PROCESSAL. No es procedeix a vista oral en els procediments d'estrangeria. (TSJA-0000053/16)
2000067/2014 16/06/2016 SANITAT. PROFESSIONS LIBERALS. Autorització per a l'exercici de l'activitat d'audipròtesis. Necessitat de disposar d'un professional titulat. No hi ha aplicació retroactiva del nou Reglament regulador. (TSJA-0000009/16)