BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
2000106/2015 17/11/2016 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Autòlisi d’un intern al Centre penitenciari. No existeix una falta de servei. (TSJA-0000024/16)
2000053/2015 17/11/2016 SEGURETAT SOCIAL – CASS. Afiliació d’ofici de l’administrador d’una societat. Reclamació de les cotitzacions degudes, fins al límit dels cinc anys anteriors. La data de cessament només produeix efectes front a tercers des de la protocol·lització de l’acord. (TSJA-0000041/16)
1700020/2014 17/11/2016 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Danys causats per una inundació. No s’acredita una falta de servei derivada del mal funcionament del col·lector. Valoració de la prova. (TSJA-0000056/16)
1700019/2014 17/11/2016 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Danys causats per una inundació. No s’acredita una falta de servei derivada del mal funcionament del col·lector. Valoració de la prova. (TSJA-0000058/16)
1000079/2013 17/11/2016 COMERÇ. Sanció per realitzar una activitat comercial sense autorització. Valoració de la prova de càrrec. (TSJA-0000038/16)
2000047/2015 17/11/2016 CONTRACTACIÓ. Contracte de cens emfitèutic. Es tracta d’un contracte privat. L’Administració no pot procedir unilateralment a modificar el seu contingut. Competència de la jurisdicció civil. (TSJA-0000050/16)
1100072/2014 17/11/2016 SEGURETAT SOCIAL. CASS Activitats professionals durant la incapacitat laboral temporal (TSJA-0000029/16)
2000061/2015 17/11/2016 PROCESSAL. Inadmissió recurs apel.lació. Aute de proves de primera instància no recurrible. (TSJA-0000101/16)
2000028/2015 07/11/2016 INFRACCIONS DEL CODI DE RELACIONS LABORALS. MANCA DE RETRIBUCIÓ LIQUIDACIÓ LABORAL (TSJA-0000059/16)
0495/15 27/10/2016 Contracte de fidúcia (TSJC 495/2015)
0494/15 27/10/2016 Vicis de construcció (TSJC 494/2015)
0460/15 27/10/2016 Impugnació d'acord societari de preu de recompra d'accions (TSJC 460/2015)
0455/15 27/10/2016 Família - Matrimoni fet a Espanya - Incompetència nul·litat (TSJC 455/2015)
0430/15 27/10/2016 Responsabilitat civil - Mal estat de la voravia (TSJC 430/2015)
0358/15 27/10/2016 Titularitat del compte (TSJC 358/2015)
0308/16 27/10/2016 Laboral - Indemnització de l'article 98 - Determinació de la data d'inici de relació (TSJC 308/2016)
0275/16 27/10/2016 Laboral - Cálculs - Prova del gaudiement dels festius - Admissibilitat d'una demanda reconvencional (TSJC 275/2016)
0271/16 27/10/2016 Laboral - Impugnació sanció laboral - Onus probandi (TSJC 271/2016)
0265/16 27/10/2016 Laboral - Desistiment justificat - Prova d'una notificació de la CASS a l'empresa (TSJC 265/2016)
0239/16 27/10/2016 Família - Guarda i custòdia (TSJC 239/2016)