BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
1000012/2015 15/09/2016 SEGURETAT SOCIAL. CASS. Invalidesa per accident de treball. No es demostra que la patologia procedeixi d'un accident laboral Reclamació formulada tres anys després de l'accident (TSJA-0000032/16)
1000007/2015 15/09/2016 SEGURETAT SOCIAL. CASS. Reducció al 25% de la base de cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi. S'aplica als beneficiaris d'una pensió de jubilació i no poden ser equiparades les persones prejubilades (TSJA-0000016/16)
0000045/2016 15/09/2016 AUTE. INCIDENT DE NUL·LITAT. No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats en la sentència. (TSJA-0000045/16)
1000038/2014 15/09/2016 AUTE. INCIDENT DE NUL·LITAT. No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats en la sentència. (TSJA-0000110/15)
2000004/2015 15/09/2016 SEGURETAT SOCIAL. CASS. Suspensió pensió d'invalidesa per millora de la capacitat de guany. (TSJA-0000035/16)
1000077/2013 15/09/2016 GOVERN. Infraccions codi relacions laborals. (TSJA-0000031/16)
1000048/2014 15/09/2016 GOVERN. CADASTRE. URBANISME. CTU. Límits parroquials. Anul·lació ordinació suspensió prejudicialitat civil. (TSJA-0000025/16)
1700014/2014 15/09/2016 GOVERN. MEDI AMBIENT. Dret d'accés a l'expedient administratiu. Centre de tractament de residus d'Andorra. (TSJA-0000027/16)
1700017/2014 15/09/2016 GOVERN. Seguretat i salut en el treball. Revocació sanció (TSJA-0000019/16)
0000060/2016 11/08/2016 PROCEDIMENT 41.1 CA: Dret fonamental a la llibertat. (UP-003/16; TSJP-0000026/16)
6000154/2015 09/08/2016 INCIDENT DE NUL·LITAT D'ACTUACIONS: drets fonamentals a la defensa i a l’assistència lletrada, al procés degut, a obtenir una decisió fonamentada en dret i a un tribunal imparcial determinat per la llei. (TSJP-0000016/16)
2000038/2015 28/07/2016 AUTE. INCIDENT DE NUL·LITAT. No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats en la sentència. Legalitat de la mútua dels agents de circulació comunals. (TSJA-0000099/15)
2000018/2015 28/07/2016 SEGURETAT SOCIAL. CASS. Afiliats que realitzen una activitat per compte propi. La inscripció al Registre de comerç i indústria constitueix presumpció de l'exercici efectiu de l'activitat, però admet prova en contrari. (TSJA-0000012/16)
1000064/2016 28/07/2016 GOVERN. ESTRANGERS. Expulsió administrativa. Processament i posterior condemna per tràfic de drogues. Proporcionalitat de la mesura (TSJA-0000068/16)
1100056/2013 28/07/2016 SEGURETAT SOCIAL. CASS. Invalidesa per malaltia. (TSJA-0000026/16)
2000095/2015 28/07/2016 SEGURETAT SOCIAL. CASS. Incapacitat temporal. Alta mèdica. Patologia que no impedeix desenvolupar l’activitat laboral. (TSJA-0000036/16)
2000035/2015 28/07/2016 SEGURETAT SOCIAL. CASS. Invalidesa accident de treball. Valoració del grau de menyscabament. Prevalença de la prova pericial. Determinació de l’element professional. PROCÉS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU. La càrrega de la prova sobre la reducció d’ingressos correspon a la part interessada. (TSJA-0000010/16)
2000041/2015 28/07/2016 GOVERN - FUNCIÓ PÚBLICA. DRET A LA JUBILACIÓ ANTICIPADA I VOLUNTÀRIA (TSJA-0000021/16)
1000099/2014 28/07/2016 GOVERN. CADASTRE. URBANISME. LÍMITS PARROQUIALS. INSCRIPCIONS DE DIVERGÈNCIES. (TSJA-0000017/16)
2000074/2014 28/07/2016 GOVERN. CADASTRE. URBANISME. Nul·litat d'aprovació definitiva dels polígons cadastrals: Límits parroquials. Inscripcions de divergències. (TSJA-0000011/16)