BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000022/2017 28/06/2017 TRÀFIC DE DROGUES TÒXIQUES (MDMA)
0024/17 26/06/2017 EXECUCIÓ D'ORDENANÇA PENAL. Revocació parcial de la pena d'arrest nocturn condicional. (5000941/2015)
A029/17 23/06/2017 AUTE INCIDENT DE NUL.LITAT. No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen les mateixes qüestions ja examinades i s’al·leguen infraccions del procediment administratiu i no del procés judicial. (2000025/2017)
A028/17 23/06/2017 AUTE INCIDENT DE NUL.LITAT. No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen les mateixes qüestions ja examinades i s’al·leguen infraccions del procediment administratiu i no del procés judicial. (1000025/2017)
A027/17 23/06/2017 AUTE INCIDENT DE NUL.LITAT (2000024/2017)
A026/17 23/06/2017 AUTE INCIDENT DE NUL.LITAT (1000023/2017)
A025/17 23/06/2017 ENTITATS FINANCERES. Informe INAF sobre viabilitat entitat bancària. PROCÉS CONTENCIÓS. S’han d’impugnar els actes definitius i no els preparatoris o de tràmit. (1000040/2015)
0013/17 23/06/2017 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Afiliació d’ofici com a persona que realitza una activitat per compte propi en condició d’administrador d’una societat (2000003/2016)
0129/16 23/06/2017 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Atorgament d’una pensió d’invalidesa per malaltia (1100030/2015)
0115/16 23/06/2017 CADASTRE -revisió cadastral. Inscripcions (1700005/2014)
0111/16 23/06/2017 FUNCIÓ PÚBLICA. SANCIÓ DISCIPLINÀRIA. Suspensió de funcions (Cos de Policia). (1000061/2015)
0107/16 23/06/2017 Denegació de col·legiació per motiu de la nova legislació a un enginyer inscrit fins llavors al col·legi professional (1300064/2014)
0002/17 23/06/2017 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Conveni hispano-andorrà. Presentació de les peticions al lloc de residència. Efectes de l’incompliment. Invalidesa per malaltia: classificació. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. Silenci positiu. (2000013/2016)
0136/16 23/06/2017 FUNCIÓ PÚBLICA. Jubilació voluntària. No es pot sol·licitar amb més de quatre anys d’antelació, amb la finalitat d’impedir l’aplicació d’ulteriors reformes legislatives. Naturalesa estatutària de la relació funcionarial. (1000003/2016)
0134/16 23/06/2017 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Incapacitat temporal. Es pot perllongar mentre la patologia no està consolidada. Valoració de la prova pericial. (1000003/2015)
0126/16 23/06/2017 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Incapacitat temporal. S’ha de considerar que deriva d’accident laboral i no de malaltia comuna, quan la simptomatologia la desencadena un accident, encara que existís una patologia prèvia. (1000036/2015)
0122/16 23/06/2017 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Invalidesa per malaltia. Classificació en el grup 2 per no poder realitzar un treball en condicions regulars. (2000018/2016)
0116/16 23/06/2017 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Afiliació d’ofici de l’administrador d’una societat. No hi ha aplicació retroactiva de la llei. Principis de legalitat i seguretat jurídica (2000104/2015)
0104/16 23/06/2017 FUNCIÓ PÚBLICA. Pensió de jubilació. Es calcula sobre els conceptes salarials que preveu l’article 48.4 de la Llei de la funció pública. No s’inclou la disponibilitat d’un habitatge per raó del càrrec. (1000041/2014)
0094/16 23/06/2017 CASS - SEGURETAT SOCIAL. L’obligació de cotitzar per una indemnització fixada en sentència neix amb la fermesa d'aquesta. La llei només preveu recàrrecs per la demora en el pagament i no d’interessos per un període anterior al naixement de l’obligació (2000031/2016)