BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0030/21 08/10/2021 GOVERN. Danys morals. Cessió de dades personals il·legal reconeguda per sentència prèvia. (2000018/2020)
0016/21 04/10/2021 PROCEDIMENT DISCIPLINARI. Obertura d’expedient. Manca de legitimació dels denunciants (CSJ 0028/2021 - TSJ 0016/2021)
0012/21 04/10/2021 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'Administració de Justícia i rescabalament del dany causat; article 10 de la LQJ (8000074/2018 - TSJ 0012/2021)
0011/21 04/10/2021 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'Administració de Justícia i rescabalament del dany causat; article 10 de la LQJ (4102675/2014 - TSJ 0011/2021)
0009/21 04/10/2021 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'Administració de Justícia i rescabalament del dany causat; article 10 de la LQJ (E04-2359, E10-1800, E10-1969, E10-4394, E10-4398, E10-10408, E10-10409, E11-11044, E11-14245, E12-0110, E12-13611, E12-14453, E12-15738, E12-19213, E12-16228, E13-0108, E13-4551, E13-4863, E13-4968, E13-6339 - TSJ 0009/2021)
0008/21 04/10/2021 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'Administració de Justícia i rescabalament del dany causat; article 10 de la LQJ (4103069/2013 - TSJ 0008/2021)
0007/21 04/10/2021 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'Administració de Justícia i rescabalament del dany causat; article 10 de la LQJ (3400067/2011 - TSJ 0007/20201
0005/21 04/10/2021 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'Administració de Justícia i rescabalament del dany causat; article 10 de la LQJ (9000142/2015 - TSJ 0005/2020)
0001/21 04/10/2021 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'Administració de Justícia i rescabalament del dany causat; article 10 de la LQJ (1000491/2015 - TSJ 0001/2021)
A052/21 30/09/2021 JURISDICCIÓ. Declaració de la situació de risc d’un menor i posada en coneixement de la batllia de menors. manca de competència de la jurisdicció administrativa. PROCÉS CONTENCIÓS. Termini d’interposició del recurs. còmput dels terminis computats en mesos. Doctrina tribunal constitucional. (1000001/2021)
A005/21 30/09/2021 INCIDENT NUL·LITAT. Sancions en matèria duanera. Proporcionalitat de la sanció. Doctrina TC (2000002/2020)
0028/21 30/09/2021 TRIBUTS. Impost sobre societats. Deducció per noves inversions. No és aplicable quan es recupera la titularitat d’un immoble en virtut de la condició resolutòria inscrita en un contracte de compravenda previ. (2000062/2020)
0039/21 30/09/2021 SEGURETAT SOCIAL – CASS Suspensió de la relació laboral per paternitat i prestació econòmica a càrrec de la CASS. Període ininterromput. (2000031/2020)
0036/21 30/09/2021 SEGURETAT SOCIAL – CASS. Pensió d’invalidesa derivada de malaltia comuna. Cal estar en situació d’alta laboral. (2000084/2019)
0018/20 30/09/2021 DUANA. Sanció duana per falsa declaració. Vehicles que no es destinen a l’exposició sinó a la venda. Aplicació del Codi de Duana per ser norma especial. (1000042/2018)
0032/21 30/09/2021 SEGURETAT SOCIAL - CASS. Pensió de viduïtat. Període de cotització prèvia de 15 anys. No es computa la pensió d’invalidesa passada a vellesa, que només cotitza a la branca general. Activitats anteriors a la posta en marxa de la CASS. (1000029/2020)
0026/20 30/09/2021 DUANA. Falsa declaració. Proporcionalitat de la sanció. Aplicació del límit del 150% de la quota defraudada. (1000019/2019)
0061/21 30/09/2021 IMMIGRACIÓ. Sanció per manca de comunicació prèvia al Servei d’Immigració de treballs de curta durada. No es sanciona l’impagament de la taxa. RECURS D’APEL·LACIÓ. L’apel·lat no pot sol·licitar la revocació de la sentència que va consentir. (1000065/2020)
A043/21 20/09/2021 Major d'amenaces no condicionals fetes amb arma, amenaces no condicionals concorrents la circumstància agreujant de l'article 143 bis -Petició d'aixecar mesura de prohibició d'entrar en contacte amb la víctima (1080111/2020)
A052/21 20/09/2021 Menor de conducció de vehicle automòbil amb un grau superior a 0,8gl/s- Autorització Conduir (5080068/2021)