BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
010/95 25/03/1997 Obres de construcció en carretera secundària amb possibles irregularitats (AD-010-2/95)
097/10 25/03/1997 determinar si un terreny pertany o no a un domini públic (AD-006-2/96)
040/96 28/02/1997 Pensió d'invalidesa derivada d'accident de treball (SS-040-2/96)
035/96 28/02/1997 Pensió d'invalidesa per accident de treball (SS-035-1/96)
024/96 28/02/1997 Sanció imposada per infracció a l'artícle 12 del reglament Laboral (AD-024-2/96)
097/06 28/02/1997 Quantia de la pensió (SS-033-1/96)
097/05 28/02/1997 Pensió d'invalidesa per malaltia del Grup II (SS-020-2/96)
0022/96 20/02/1997 Imprudència amb resultat de lesions. Responsabilitat civil. Lucrum cessans. Pretium doloris. Perjudici de lleure. IPP (0022/96)
0035/96 20/02/1997 Incendi. Error probatori. Declaració davant la policia (0035/96)
019/96 17/01/1997 Pensió d'invalidesa-malaltia del Grup II (SS-019-1/96)
023/96 17/01/1997 Pagament de taxes derivades de l'adquisició de béns inmobles (AD-023-1/96)
091/95 17/01/1997 Nul·litat de Decret per manca de la signatura legalment exigida (AD-091-1/95)
100/95 17/01/1997 Incompetència de la jurisdicció administrativa en un afer (AD-100-2/95)
0017/96 09/01/1997 Lesions doloses. Baralla seguida de lesions. Error probatori. Baralla mútuament acceptada. Animus defendendi (0017/96)
0027/96 09/01/1997 Desobediència a l'Autoritat. Atenuant de trastorn mental transitori (embriaguesa). Càrrega de la prova. Principi "in dubio pro reo" (0027/96)
0040/96 23/12/1996 Denegació de llibertat provisional (0040/96)
0028/96 16/12/1996 Introducció de droga tòxica en petita quantitat-Absència de fonamentació jurídica- Infracció de norma substantiva-Pena accessòria d’expulsió (0028/96)
0016/96 29/11/1996 Homicidi- Informes grafològics- Valor de les decisions del Tribunal Constitucional- Prova indiciaria- Plantejament tesi. (0016/96)
0029/96 27/11/1996 Inadmissió: no procedir el recurs contra la resolució impugnada (0029/96)
0024/96 27/11/1996 Violació en grau de temptativa.- Error en l’apreciació de la prova. (0024/96)