BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
016/94 08/06/1995 Dret a obtenir els triennis o quinquennis durant els anys treabllats per l'administració. (AD-016-2/94)
93/083 08/06/1995 Infracció dels principis de publicitat i concurrència en el concurs convocat per al subministrament dels llits clínics. (93-083)
017/94 08/06/1995 Desestimació tàcita de la sol·licitud que l'Administració es fes càrrec de les despeses d'un suplent d'escola (AD-O17-1/94)
0002/95 07/06/1995 Robatori continuat.- Error en l’apreciació de la prova.- Presumpció d’innocència. (0002/95)
0024/95 07/06/1995 Violació.- Infracció de norma penal substantiva.- Delicte continuat.- Circumstàncies atenuants (0024/95)
093/101 17/05/1995 Sancions de 25.000 pessetes de multa per infracció de diversos preceptes del Reglament laboral. (93-101)
035/94 17/05/1995 Irregularitat adjudicació per construcció de centre escolar. (AD-035-1/94)
029/94 17/05/1995 Determinació de grup per pensió d'invalidesa. (SS-029-1/94)
015/94 17/05/1995 Reclamació de declaració de nul·litat del Reglament. (AD-015-1/94)
0046/94 17/05/1995 Homicidi produït per imprudència en la circulació.- Danys corporal i moral.- Error material de la Sentència (0046/94)
0044/94 17/05/1995 Lesions per imprudència.- Conducció de vehicle en estat d’embriaguesa.- Acció civil “ex delicto" (0044/94)
0037/94 17/05/1995 Introducció de moneda falsa.- Infracció de normes de procediment productores d’indefensió.- Denegació injustificada d’una prova.- (0037/94)
0031/94 17/05/1995 Lesions per imprudència.- Error en l’apreciació de la prova (0031/94)
0038/94 17/05/1995 Lesions per imprudència.- Narració dels fets.- Error en l’apreciació de la prova.- Negligència.- Responsabilitat civil (0038/94)
0047/94 11/05/1995 Robatori.- Furt.- Agreujant de reincidència.- Pena excessiva.- Despeses processals. (0047/94)
0000/95 08/05/1995 Recurs de Suplicació: requisits per la seva admissió
0000/95 18/04/1995 Recurs de Suplicació: desistiment
0000/95 18/04/1995 Recurs de Suplicació: resolucions recurribles
0000/95 18/04/1995 Recurs d’audiència del condemnat en rebel•lia
0030/94 18/04/1995 Robatori.- Conducció en estat d’embriaguesa.- Reincidència.-Apreciació de la prova.- Situació mental del processat com a atenuant (0030/94)