BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0000/95 22/02/1995 Recurs de Suplicació: resolucions recurribles
0000/95 22/02/1995 Recurs de Suplicació: resolucions recurribles
0035/94 22/02/1995 Lesions per imprudència.- Responsabilitat civil.- Perjudici corporal.- “Pretium Doloris”. (0035/94)
0006/95 22/02/1995 Introducció de drogues tòxiques. (0006/95)
0008/95 22/02/1995 Procediment preferent i urgent per a tutelar els drets i llibertats fonamentals. (0008/95)
095/03 19/01/1995 Il·legalitat de la resolució de concurs públic convocat per a l'adjudicació del manteniment i servei de neteja de l' Hospital (95-03)
0093/039 19/01/1995 Trencament principi d'igualtat en refusar una contraprestació per la cessió de terrenys. (93-039)
095/01 19/01/1995 Anul·lació decret. (95-01)
0029/94 30/12/1994 Estafa- Delicte contra l’economia- Error en l’apreciació de la prova- Indeguda aplicació d’una norma penal substantiva- Despeses processals. (0029/94)
0027/94 30/12/1994 Furt amb abús de confiança.- Narració dels fets.- Error en l’apreciació de la prova.- Presumpció d’innocència.- Encobriment. (0027/94)
0093/068 13/12/1994 Denegació de reconeixement de la nacionalitat andorrana. (93-068)
0093/092 13/12/1994 Pensió de viudetat. (93-092)
0025/94 13/12/1994 Danys dolosos.- Error en l’apreciació de la prova.- Presumpció d’innocència. (0025/94)
0021/94 13/12/1994 Estafa.- “Dol civil”.- Indicis.- Despeses processals. (0021/94)
0017/94 13/12/1994 Aute de sobreseïment.- Dol.- Principi de legalitat penal.- Despeses processals. (0017/94)
0093/095 17/11/1994 Liquidació tributària derivada de l'adquisició onerosa de determinats immobles. (93-095)
0093/045 17/11/1994 Reclamació de devolució del Comú de Sant Julià al M.I Govern. (93-045)
P-001/1994 09/11/1994 Competència del President del TSJ per a resoldre i decidir sobre l'admissió d'un recurs d'aquesta naturalesa. Declaració prèvia d'inadmissibilitat (P-001/1994)
0093/054 06/10/1994 (93-054)
0093/084 14/07/1994 Sanció imposada pel M.I Govern per infracció de contraban. (93-084)