BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0101/19 16/01/2020 reclamació de quantitat per impagamnet de factura; al.lega vulneració dret a la jurisdicció per manca de pràctica de la prova demanada; error en la valoració de la prova (1000396/16)
0092/19 16/01/2020 reclamació de quantitat per impagamnet de factura; al.lega vulneració dret a la jurisdicció per manca de pràctica de la prova demanada; error en la valoració de la prova (5000139/17)
0034/19 16/01/2020 reclamació de quantitat per impagament de factures (2000071/17)
A454/18 16/01/2020 nomenament d'un administrador judicial com a mesura cautelar; requisits de bonus fumus iuris i periculum in mora (2000063/18)
A170/19 16/01/2020 qüestió de prejudicialitat administrativa; pèrdua sobrevinguda de l'objecte del recurs; costes processals; la incoació de l'expedient disciplinari permet sol.licitar la suspensió per prejudicialitat administrativa (3000139/18-1)
A111/19 16/01/2020 nomenament d'un administrador judicial com a mesura cautelar; requisits de bonus fumus iuris i periculum in mora (6000072/18)
A080/18 16/01/2020 Incident d'execució d'una acció en reclamació de quantitat pel venciment anticipat del préstec i acció hipotecària ;manca de notificació del Saig al deutor no prestamista de l'acord d'execució i únicament de les costes processals i per tant es troba impedit d'impugnar els imports d'execució i d'eventual embargament de l'immoble. (3000286/18)
A059/19 16/01/2020 INCIDENT DE NUL.LITAT. NO ADMISSIÓ A TRÀMIT.(3000134/17)
A040/19 16/01/2020 INADMISSIO RECURS (9000411/17(
A025/19 16/01/2020 mesura cautelar consistent en el nomenament d'un administrador judicial que assumís les funcions pròpies de l'òrgan de direcció i alhora desenvolupés les funcions de la junta de socis tot i acordant la distribució de dividents; incongruència extra petita; requisits de fumus boni iuris i periculum in mora; naturalesa de les mesures cautelars. (2000181/18)
A013/19 15/01/2020 Incident de nul·litat - vulneració del dret a un procés degut en la vessant del dret a la jurisdicció (6000192/2017)
A013/19 15/01/2020 Incident de Nul·litat - In admissió - Dret a la Jurisdicció
6000032/2019 14/01/2020 AMENACES NO CONDICIONALS - INJÚRIA A AUTORITAT O FUNCIONARI - POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000027/2019 14/01/2020 delicte menor d’amenaces no condicionals i d’un delicte menor d’injúries
6000193/2018 14/01/2020 LESIONS DOLOSES
6000020/2019 14/01/2020 VIOLACIÓ DE DOMICILI AMB VIOLÈNCIA O INTIMIDACIÓ - MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC - LESIONS DOLOSES
A123/19 10/01/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s - autorització conduir per treballar (1080201/2019)
0322/18 31/12/2019 ACCIÓ REINVIDICATÒRIA. aplanament demanda-no costes en no haver estat requerit de manera extrajudicial (7000248/2018)
6000072/2019 24/12/2019 DELICTE MAJOR CONTINUAT DE CONTRABAN PER VALOR SUPERIOR A 18.000 EUROS; D. MAJOR DE BLANQUEIG DE DINERS.
6000072/2019 24/12/2019 DELICTE MAJOR CONTINUAT DE CONTRABAN PER VALOR SUPERIOR A 18.000 EUROS; D. MAJOR DE BLANQUEIG DE DINERS.