BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A369/19 17/06/2020 Petició de venda d'una unitat immobiliària per part de la tutora per poder fer front a les despeses personals i de subsistència de la tutelada (2000003/2018)
A349/19 17/06/2020 Guàrdia i custòdia, règim de contactes amb el progenitor no custodi; import de la pensió d'aliments; atribució de l'ús del domicili familiar; prova pericial (6000118/2019)
A304/19 17/06/2020 Menor en situació de desemparament i atribució al pare de la seva guarda i custòdia; oposició per part de la progenitora (2000031/2016)
A246/19 17/06/2020 Modalitats de contacte dels menors en relació amb el seu progenitor, import de la pensió d'aliments (2000027/2016)
A098/20 17/06/2020 INADMISSIÓ INCIDENT DE NUL·LITAT (2000409/2019)
A002/20 17/06/2020 Modalitats de contacte dels menors en relació amb el seu progenitor, trobant-se un d'ells internat en un centre especialitzat (2000027/2016)
A053/20 12/06/2020 INADMISSIÓ (5000208/2019)
A052/20 12/06/2020 INADMISSIÓ (1000555/2019-07)
A044/20 12/06/2020 INADMISSIÓ (9000346/2019)
A035/20 12/06/2020 JUSTÍCIA GRATUÏTA (6000001/2020)
0054/19 12/06/2020 ENTITATS FINANCERES. Procés de resolució BPA. Transmissió d’actius a l’entitat pont. Valoració de la prova sobre la qualificació de client no traspassable. (2000053/2018)
0066/19 12/06/2020 FUNCIÓ PÚBLICA. Ordre verbal a un agent de policia de retornar un gos propietat de l’Administració. Retirada de la prima corresponent. (1000044/2018)
0057/19 12/06/2020 DUANA. Sanció per falsa declaració. Determinació del valor aplicable. No es tracta d’un vehicle clàssic. Responsabilitat de l’importador. (2000082/2018)
0086/19 12/06/2020 GOVERN - TRIBUTS. Sanció per la comissió d’una infracció per falsa declaració prevista a l’article 247-1 de la Llei 5/2004 del Codi de Duana. (2000008/2019)
0077/18 12/06/2020 RESOLUCIONS D’ENTITATS BANCÀRIES - Instruments de resolució relatius a l’entitat bancària - indemnització per l’amortització d’accions preferents. (1000046/2016)
0087/19 12/06/2020 COL.LEGI D’ADVOCATS – EXERCICI DE LA PROFESSIÓ D’ADVOCAT La col·legiació d’advocat s'ha de fer respectant els requisits del moment de la sol·licitud (1000100/2017)
0084/19 12/06/2020 CTU. Inadmissibilitat del recurs. Resolució que estima recurs d’alçada i ordena retroacció procediment no és un acte susceptible de recurs. (1000056/2015)
0078/19 12/06/2020 GOVERN - REGLAMENT ESTADÍSTIC Addenda a conveni substitutiu de procediment expropiatori. Reversió de bé que no s’ha destinat a la finalitat prevista al conveni. No és necessari seguir procediment previst a l’art. 87 del Codi de l’Administració. (2000004/2017)
0075/19 12/06/2020 CTU - Qualificació urbanística motivada. Reducció d’edificabilitat de la parcel·la és possible (2000033/2018)
0072/19 12/06/2020 GOVERN - COMISSIÓ TÈCNICA TRIBUTÀRIA. Deducció IGI béns pel gaudi dels socis. No procedeix (2000010/2019)