BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A078/19 29/11/2019 Recurs imports - Responsabilitat civil (5080072/2019)
A027/19 29/11/2019 Recurs imports- Responsabilitat civil (5080141/2018)
0126/19 28/11/2019 RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL.Responsabilitat extracontractual o aquil.liana.- reclamació d'indemnització per danys i perjudicis patits arran d'una caiguda en una rampa de garatge .- responsabilitat "ex levissima culpa" (3000520/17)
0135/19 28/11/2019 RECLAMACIÓ EXTRACONTRACTUAL.reclamació extracontractual de quantitat contra la comunitat de propietaris arran de sinistre per filtració d'aigua.- excepció de prescripció de l'acció .- determinació del dia a quo quan la persona coneix l'abast del dany i l'entitat de les seves lesions.- valoració de la prova.- el deure de bona fe "bona fides" exigeix una conducta activa per part de la víctima de dany front a les conseqüències del mateix. (6000135/18)
0310/18 28/11/2019 PROPIETAT HORITZONTAL.demanda de nul.litat d'una reunió de la Junta General Extraordinària de Propietaris d'una Comunitat de Propietaris i per extensió de tots els acords presos posteriorment.- legimitació activa dels demandants en no presentar els títols de propietat extemporània en no haver-se presentat una excepció de manca de legitimació activa en el moment processal oportú.- no s'han respectat els terminis legals per convocar la reunió ni que la citació arribi a coneixement de tots els propietaris.- (3000345/17)
0017/18 28/11/2019 Exequatur.homologació de resolucions judicials foranes on l'execucio s'està duent al país estranger.- no vulneració de l'ordre públic.- principi rector de satisfacció del dret del creditor.-
0143/19 28/11/2019 reclamació d'indemnització prop de la companyia d'assegurances arran de patir un accident de circulació en què el vehicle es troba en sinistre total i la pòlissa cobreix els danys propis "tot risc".- saber si indemnització a alçada de valor venal o bé valor de mercat.- clàusula contractual. (6000012/18)
0159/19 28/11/2019 reclamació per desistiment justificat, part proporcional de la prima anyal, i diferència salarial d'una mensualitat.- incompliment de les mesures de seguretat i salut en el treball per part del patró no només contempla l'esfera de la salut o la integritat física sinó també comprèn el risc patrimonial o jurídic.- descans laboral obeeix a la protecció de la salut i seguretat en el treball per a poder desenvolupar altres parcel.les de la vida, a més de la laboral.- obligació de l'empresari de respectar aquest dret del treballador.- desistiment injustificat en aplicació de la doctrina de la immediatesa relativa en concórrer 4 mesos i mig entre l'actuació de l'empresari i el desistiment justificat.- prima té naturalesa salarial en ordre a la seva periodicitat, regularitat i continuïtat en el pagament (2000410/16)
0132/19 28/11/2019 reclamació de quantitat a causa de defectes o vicis existents en un vehicle de segona mà comprat prop d'un establiment d'automòbils.- necessitat d'acreditar que el vici o defecte que presenta el vehicle era preexistent a la compravenda.- obligació del venedor en garantir que el vehicle es trobi en bones condicions d'ús dins del que resulta previsible en atenció al desgast propi del mateix. (5000126/17)
0429/18 28/11/2019 declarada la responsabilitat professional del arquitecte atesos els seus compromisos contractuals i corroborada per les testificals.(3000083/17)
0229/19 28/11/2019 recurs a la revocació del càrrec de tutora a l'esposa de l'incapaç i nomenament a la FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR únicament en l'aspecte patrimonial en poder haver conflicte d'interessos.- inadequació de procediment per sol.licitar la meitat dels saldos existents en els comptes bancaris titularitat del matrimoni .- preferència en el nomenament de la família del tutelat.- autorització per realitzar contracte d'arrendament en suposar un benefici pel tutelat (7000003/18-02)
0228/19 28/11/2019 FAMILIA.import en la pensió d'aliments.- participació en les despeses extraordinàries. (4000193/18)
0180/19 28/11/2019 recurs per la revocació de tutor el fill de l'incapaç i al seu lloc designa la FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR per tenir deutes i existir un conflicte d'interessos (1000123/16)
A221/19 28/11/2019 FAMILIA.determinar qui ha de contribuir en el pagament del lloguer de l'immoble en que s'ubicava el domicili familiar quan el seu ús ha resultat atribuït a l'esposa (4000122/19)
A300/19 28/11/2019 denegat el benefici de justícia gratuïta en no contemplar el seu àmbit d'aplicació.- realitzar els tràmits per evitar la expulsió governativa. (3000439/19)
A076/19 28/11/2019 Petició d'estendre la fallida de la societat al seu administrador.- no s'ha donat l'oportunitat a l'administrador de pronunciar-se en relació a la sol.licitud (4000269/15)
A302/19 26/11/2019 Inadmissió recurs aute incident de nul·litat de batllia en no ser una resolució ferma.- no articulat l'acte de protest. (4000371/18)
0052/19 21/11/2019 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Recurs extraordinari de revisió. Motius taxats (2000056/2018)
0018/16 21/11/2019 GOVERN - EXPROPIACIÓ PER CAUSA D'INTERÉS PÚBLIC - Determinació de l’import de la indemnització (3600151/2008)
0051/19 21/11/2019 CASS - SEGURETAT SOCIAL Invalidesa per malaltia. Quan existeixen patologies preexistents a l’alta a la CASS, les invalideses sobrevingudes han de ser almenys del 30%. (2000055/2018)