BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0045/19 21/11/2019 SAAS (1000017/2018)
0058/19 21/11/2019 CASS - SEGURETAT SOCIAL - No procedeix pensió de viudetat si no hi ha matrimoni ni parella en unió estable (2000051/2018)
0047/19 21/11/2019 CASS - SEGURETAT SOCIAL - Pensió d’invalidesa per accident laboral – càlcul del grau de menyscabament (1000002/2017)
A119/19 20/11/2019 Inadmissió Recurs - Incident de Nul·litat (3102003/2013)
A103/19 20/11/2019 Incident de Nul·litat - in admissió recurs mana de fonament
6000076/2019 19/11/2019 delicte major de blanqueig de diners o valors i delicte major de furt amb accès il.licit a casa habitada amb grau de temptativa
6000047/2019 13/11/2019 DANYS
6000065/2019 13/11/2019 INTRODUCCIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000074/2019 13/11/2019 FURT - DESOBEDIÈNCIA LLEU ALS FUNCIONARIS PÚBLICS
6000014/2019 13/11/2019 LESIONS DOLOSES
A044/19 12/11/2019 Aute aclariment (6000113/2017)
A055/19 12/11/2019 INCIDENT DE NUL·LITAT (1000025/2018)
0009/18 04/11/2019 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'administració de justícia i rescabalament del dany causat article 10 de la LL.Q.L (2000047/2014 - Exc. 005/2017)
A011/19 04/11/2019 Rectificatiu
0285/19 31/10/2019 ARRENDAMENTS URBANS. acció en resolució del contracte d'arrendament per impagament de la renda - acció en reclamació de quantitat de les rendes, despeses complementàries (3000251/2018)
0277/19 31/10/2019 ARRENDAMENTS URBANS. reclamació dels desperfectes causats en nau industrial en recuperar la possessió de la cosa - interpretació de la clàusula del contracte - indemnització per desistiment unilateral - pagament costes del saig (2000316/2018)
0248/19 31/10/2019 ARRENDAMENTS URBANS. invoca indefensió en al.legar el benefici de justícia gratuïta i no suspendre's el procediment - posar la demandada en situació de confusió en quant a la data d'emplaçament en fer dos emplaçaments per un mateix acte processal (4000397/18)
0223/19 31/10/2019 ARRENDAMENTS URBANS.reclamació per manca de preavís, impagament de la renda, impagament del subministrament elèctric, despeses de bugaderia i servei de neteja - error en la valoració de la prova - pràctica de proves per a millor proveir (2000191/2018)
0085/19 31/10/2019 FAMILIA. demanda de modificació de mesures definitives - pensió d'aliments - guarda i custòdia del fill menor (6000146/2017)
0235/19 31/10/2019 LABORAL.contracte laboral de durada determinada fins als 65 anys en modalitat de teletreball - no nul.litat per simulació contractual - simulació relativa no pot triomfar (2000055/2016)