Un minut de silenci... http://t.co/4CvwGx8fDV
El passat dia 10, el CSJ va nomenar el Sr. Joan Manel ABRIL CAMPOY per als càrrecs de Magistrat i President del TSJ.
El passat dia 10 el CSJ va nomenar el Sr. Carles CRUZ MORATONES per al càrrec de Magistrat de la Sala Civil del TSJ.
Obertura de l'any judicial 2014/2015 http://t.co/rJKRpV9w1B
LLEIS
ENLLAÇOS

Acord de data 19 de desembre del 2012 pel qual es procedeix al nomenament del Sr. Vincent ANIÈRE per al càrrec de Magistrat de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia

Publicat el Dilluns, 24 Desembre 2012

Vista la Constitució, especialment els articles 89.3 i 90,

 

Vista la Llei qualificada de la Justícia, especialment els articles 22.1, 31, 54, 65 i la disposició transitòria Cinquena 1,

 

el Consell Superior de la Justícia, en la sessió de data d’avui,

 

 

 

ACORDA

 

 

  1. 1.Nomenar al Sr. Vincent ANIÈRE per al càrrec de Magistrat de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia.

 

  1. 2.Aquest nomenament no serà efectiu fins el dia 27 de febrer del 2013.

 

  1. 3.Notificar aquest Acord a la persona nomenada, comunicar-lo a les autoritats i publicar-lo al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Andorra la Vella, 19 de desembre del 2012