Renovació del nomenament de fiscal adjunta

Publicat el Dimarts, 05 Febrer 2013

Vist l’article 93.2 de la Constitució,

 

Vistos els articles 32 i 92 de la Llei qualificada de la Justícia,

 

Examinada la proposta de Govern,

 

El Consell Superior de la Justícia, en la sessió de data d’avui, acorda:

 

 

 

1.- Renovar el nomenament de la Sra. Alexandra CORNELLA SOLÀ en qualitat de Fiscal adjunta del Principat d'Andorra;

 

2.- Notificar aquest Acord a la persona nomenada, comunicar-lo a les autoritats i publicar-lo al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Andorra la Vella, 31 de gener del 2013