Designació de President pel Tribunal Superior de Justícia

Publicat el Dimarts, 05 Febrer 2013

Vista la Constitució, especialment l’article 90.2 i la disposició transitòria segona, apartat 1,

 

Vista la Llei qualificada de la Justícia, especialment els articles 22.2, 57.1 i 57.2, 58 i la disposició transitòria Cinquena 1,

 

el Consell Superior de la Justícia, en la sessió de data d’avui, acorda: 

 

 

  1. 1.Designar a la Sra. Eulàlia AMAT LLARI per al càrrec de Presidenta del Tribunal Superior de Justícia.

 

  1. 2.Designar a la Sra. Eulàlia AMAT LLARI, alhora com a Presidenta de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia.

 

  1. 3.Aquesta designació no serà efectiva fins el dia 27 de febrer del 2013.

 

  1. 4.Notificar aquest Acord a la persona designada, comunicar-lo a les autoritats i publicar-lo al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Andorra la Vella, 31 de gener del 2013