Nomenament de nou Batlle

Publicat el Dimarts, 05 Febrer 2013

Vista la Constitució, especialment els articles 89.3 i 90,

 

Vista la Llei qualificada de la Justícia, especialment els articles 22.1, 31 i 66.1,

 

el Consell Superior de la Justícia, en la sessió de data d'avui, acorda: 

 

 

  1. 1.Nomenar el Sr. Xavier COLOM PICH per al càrrec de Batlle.

 

  1. 2.Notificar aquest Acord a la persona nomenada, comunicar-lo a les autoritats i publicar-lo al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Andorra la Vella, 04 de febrer del 2013