Convocatòria de concurs públic per contractar un nou Batlle

Publicat el Dimecres, 06 Febrer 2013

Per acord del Consell Superior de la Justícia, es fa una convocatòria de candidatures en concurs oposició públic per cobrir una plaça en el càrrec de Batlle.

 

Les condicions que es tindran en compte segons el que disposa l’article 31 de la Llei qualificada de la justícia, són:

 

- Nacionalitat andorrana

- Llicenciatura en Dret i aptitud tècnica i mèrits propis suficients per a l’exercici de la funció jurisdiccional.

 

 

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud manuscrita a la Secretaria General del Consell Superior de la Justícia, C/ Prat de la Creu, núm. 8, despatx 304-305, 3r pis, d’Andorra la Vella. Aquesta sol·licitud només pot ser lliurada per la persona interessada o per una persona autoritzada per aquesta, acompanyant una autorització signada de dipòsit de candidatura amb els seus deguts documents, i amb còpia dels documents identificatius de les persones autoritzant i autoritzada.

 

Així mateix la sol·licitud manuscrita a d’anar acompanyada obligatòriament dels següents documents:

  • currículum vitae, amb menció expressa dels llocs on han treballat anteriorment,
  • originals dels documents acreditatius corresponents,
  • certificats d’antecedents penals i mèdic oficial d’Andorra
  • còpia del passaport,
  • una declaració jurada de no haver estat acomiadades de forma ferma de cap administració andorrana com a conseqüència d’un expedient administratiu, de no estar incapacitades civilment i de no tenir deutes envers els organismes oficials andorrans, i d’una declaració jurada de que el candidat posarà en coneixement de l’Administració de justícia el fet de trobar-se en situació de baixa mèdica durant el termini de presentació de la candidatura o durant el procés de selecció, llevat de les baixes de maternitat o d’adopció.

 

El termini de presentació de candidatures acabarà abans de les 13’30 hores del dia 01 de març del 2013.

 

A la Secretaria del Consell Superior de la Justícia es facilitarà la informació i els aclariments complementaris.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general

 

Andorra la Vella, 31 de gener del 2013.