User attention

 • Documents necessaris per a comparèixer per davant l'administració de justícia Open or Close
  Tota persona física que s’adreci a l’Administració de Justícia per tal de dur a terme qualsevol tipus de diligència judicial ha de portar un document acreditatiu de la seva identitat. A tal efecte la Batllia d’Andorra accepta com a documents d’identitat un dels següents documents:
  - Passaport o Document Nacional d’Identitat
  - Permís o carta de residència i treball
 • Petició del certificat de bona conducta o d'antecedents penals Open or Close
  On s’ha de demanar?
  De forma presencial a la recepció general de la Seu de la Justícia
  Mitjançant correu electrònic al Tribunal de Corts a l'adreça This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Qui el pot demanar?
  Qualsevol ciutadà major de 18 anys o bé qualsevol altra persona que actuï en nom del sol·licitant.

  Documents necessaris per a l’expedició:
  El sol·licitant haurà d’omplir el formulari de sol·licitud que es pot descarregar a la web
  El sol·licitant haurà d’adjuntar una còpia del seu Passaport o DNI
  El sol·licitant també haurà de facilitar, si no figura en el document aportat, el nom dels seus pares.

  Taxes a pagar:
  El cost del certificat és de 10,00 €, import a satisfer en el moment de fer la sol·licitud mitjançant targeta de crèdit, transferència bancària o ingrés al compte de l’Autoritat Financera Andorrana (A.F.A.) obert a MORABANC amb IBAN núm. AD03 0007 0018 0001 5767 6016, sota el concepte TAXES JUDICIALS, no es tramitaran les sol·licituds que no acreditin el previ pagament.  Qui el pot recollir?
  L’interessat o bé qualsevol persona degudament autoritzada per escrit.
  El lliurament dels certificats es farà de dilluns a divendres, prèvia trucada telefònica, a la recepció general de la Seu de la Justícia.

  Termini de lliurament:
  Salvat imponderable, de 24 a 48 hores.
 • Petició de cancel·lació d'antecedents penals Open or Close
  On s’ha de demanar?
  Al Tribunal de Corts.

  Qui el pot demanar?
  L’interessat, mitjançant escrit, on ha de fer constar les seves dades personals, (data naixement, adreça, telèfon....).

  Quan es pot demanar?
  - Transcorreguts 10 anys pels delictes que el codi penal estipula penes de més de deu anys de presó
  - Transcorreguts 5 anys per a la resta de penes imposades per delictes majors
  - Transcorreguts 2 anys per les penes imposades per delictes menors
  - Sempre que hi hagi pena de presó condicional, el termini es computa des de la data de la fermesa de la sentència o de l'aute en que s' acorda la suspensió.

  Els terminis seran comptabilitzats a partir de la data en què s’hagi executat l’última sentència.
 • Dipòsits i/o consignacions judicials Open or Close
  Qui el pot fer?
  Qualsevol persona actuant en nom propi o bé actuant en nom i representació de tercers, en quin cas es suficient la mera manifestació verbal de la seva condició, que quedarà reflectida en la diligència judicial que a tal efecte s’estengui (sigui President de societat, titular administratiu de negoci, comptable, mandatari verbal, etc.).
  El dipositant, però, haurà d’aportar la seva documentació personal: Passaport, DNI i/o Permís o carta de residència i treball.

  Com s’ha de fer un dipòsit dinerari?
  Les consignacions i/o dipòsits dineraris s’han de fer en metàl·lic, mitjançant tarja de crèdit o bé per taló bancari en quin cas aquest s’ha d’estendre a favor de la Batllia o de l’INAF.

  Com rebre trasllat d’un dipòsit i/o consignació?
  Per rebre trasllat d’un dipòsit i/o consignació judicial caldrà, per part de la persona que comparegui l’acreditació documental següent:
  - Si actua en nom propi, la identificació personal: Passaport, DNI i/o Permís o Carta de residència i treball.
  - Si actua en nom d’una societat, associació, fundació: Poders Notarials, Acta d’Assemblea, Acord de junta etc, etc.
 • Assistència jurídica gratuïta (insolvència). Secció civil i administrativa Open or Close
  Qui la pot demanar?
  Qualsevol ciutadà nacional i/o resident que acrediti la seva situació de pobresa o insolvència per fer front a les despeses d’un lletrat que l’assisteixi degudament ja sigui per iniciar un procediment o en el marc d’una causa ja oberta.

  Quina documentació i/o altres s’ha de portar per obtenir la declaració d’insolvència?
  1.- El sol·licitant ha d’omplir degudament el formulari “Sol·licitud de benefici de justícia gratuïta” i aportar, juntament amb el dit formulari, la documentació que s’interessa en el seu apartat “Documents acreditatius dels ingressos i de les despeses”.
  2.- També haurà de comparèixer a la Batllia d’Andorra acompanyat de dos testimonis que no siguin família i que coneguin la seva situació econòmica.
  IMPORTANT: Els testimonis han de portar la seva documentació personal: Passaport, DNI i/o Permís o carta de residència i treball.

  Quan es pot demanar la insolvència?
  Una vegada reunida tota la documentació anteriorment esmentada escomparèixer per davant de la Batllia d’Andorra de dilluns a divendres de les 9’00 hores del matí a les 19'00 hores del vespre.
   
 • Demanda d'exequàtur Open or Close
  On s’ha de presentar?
  Davant la sala civil del Tribunal Superior de Justícia

  Quan s’ha de presentar?
  Quan l’execució de sentències estrangeres hagin de causar efectes civils a Andorra.

  Rebuda la demanda, com es tramita?
  Rebuda la demanda d’exequàtur es substanciarà com un procediment ordinari, amb els seus respectius tràmits de contesta, rèplica, duplica, judici de proves, tancament del judici de proves i conclusions o celebració de la vista oral.
  Aquest procediment té per objecte la verificació i el control de què la sentència de la qual se’n demana l’exequàtur compleixi cumulativament amb els requisits següents: competència de la jurisdicció que l’ha dictat, regularitat del procediment seguit, l’aplicació de la llei competent segons les regles nacionals de conflicte, la conformitat a l’ordre públic nacional i internacional i l’absència de tot frau a la llei nacional.
  Un cop s’hagi verificat que es compleixen tots els requisits el Tribunal Superior de Justícia podrà procedir a la seva aprovació i, en el seu cas, ordenar l’execució de la demanda d’exequàtur.
 • Incorporació d'un lletrat al col·legi d'advocats Open or Close
  Per a cada incorporació d’un advocat al Col·legi d’Advocats d’Andorra aquest ha de trametre al Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, la documentació acreditativa d’haver obtingut les autoritzacions administratives necessàries i la inscripció prèvia al col·legi. El President del Tribunal Superior de Justícia en dóna trasllat al Ministeri Fiscal perquè n’informi dins el termini de tretze dies, i si dins el termini d’uns altres tretze dies no es dicta resolució, s’entén admès a actuar davant els tribunals andorrans, i el Col·legi d’Advocats d’Andorra procedeix donar-lo d’alta definitivament.
 • Procurador dels tribunals Open or Close
  Qui són?
  Les persones que representen a les parts davant els Tribunals, en cas que aquestes no vulguin comparèixer personalment.

  Requisits per exercir com a Procurador?
  Mentre que la Llei no estableixi les condicions especials que s’hagin d’exigir als procuradors andorrans, el Consell Superior de la Justícia procedirà a establir, cada any, previ informe del Ministeri Fiscal, la relació de persones admeses a exercir com a Procuradors.
  A tal efecte, es publicarà a finals de cada any un acord del CSJ establint les condicions de renovació o d'inscripció per la llista de l'exercici següent.
 • Formularis Open or Close