BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0018/21 13/09/2021 GOVERN - Incongruència entre les pretensions del recurs administratiu previ i les de la demanda. Inadmissibilitat del recurs pot declarar-se en sentència. Concurs públic. (2000009/2019)
0029/21 06/09/2021 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. Impugnació acords del Consell d’administració de la CASS. Manca d’indicació de recursos. Modificació plec de bases i valoració ofertes. (2000083/2019)
A051/21 30/07/2021 Menor de crebantament de condemna de privació del permís de conduir - autorització conduir en horari laboral (1080087/2020)
A049/21 30/07/2021 Major d'apropiació indeguda - Aplicació Indult - Mala conducta habitual al centre penitenciari (- 6000072/2017 - Exe. 0000012/2021)
A208/21 27/07/2021 JUSTÍCIA GRATUÏTA. Insolvència sobrevinguda.-persona amb discapacitat (4000119/2021)
A161/21 26/07/2021 JUSTÍCIA GRATUÏTA - NO LLOC (5000247/2021)
A002/21 26/07/2021 RECURS INCIDENT DE NUL·LITAT (TSJC 385/19)
0021/21 22/07/2021 SEGURETAT SOCIAL – CASS. Càlcul de la pensió de viudetat. No resulta aplicable l’art. 174.2 LSS (2000033/2020)
0020/21 22/07/2021 TRIBUTS. Impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries. Exempció per adquisició d’habitatge. Límit màxim de la renda anual. S’inclouen les donacions en el concepte de renda. (2000038/2020)
0010/21 22/07/2021 CONTRACTACIÓ. Adjudicació directa de la prestació del servei d’impressora. Discrecionalitat de l’Administració. Valoració de la prova. (1000029/2014)
0385/20 20/07/2021 Responsabilitat contractual. Càrrega probatòria. Reparació deficient. Danys i perjudicis (2000024/2017)
0373/20 20/07/2021 Règim de custòdia i pensió d'aliments (4000106/2019)
0367/20 20/07/2021 Pensió compensatòria (7000596/2017)
0364/20 20/07/2021 Administrador judicial d'una societat (2000534/2017)
0352/20 20/07/2021 BANCARI: excepció peremptòria de manca legitimació activa ad causam (3000514/2019)
0314/20 20/07/2021 Accions classe E. Efectes de cosa jutjada, contracte de compravenda (recompra) per part de l'entitat ja consumat. Danys i perjudicis ocasionats. Estimació de la demanda (6000158/2019)
0219/20 20/07/2021 Abast de la prescripció en matèria comercial - prova d'uns serveis de transport de persones (7000493/2016)
0207/20 20/07/2021 Accident laboral (7000544/2016)
0201/20 20/07/2021 BANCARI: impugnació imposició pagament costes judicials (7000011/2018)
0199/20 20/07/2021 Honoraris d'advocat (6000489/2017)