BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000020/2018 31/05/2019 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ)
A276/18 30/05/2019 Prejudicial civil procedència ( 20000063/2018)
A049/19 30/05/2019 Justícia Gratuïta incapaç sotmes a curatela situació d'excepcionalitat(5000477/18)
A312/18 30/05/2019 Crida en Garantia. Procedencia debat sobre titularitat d'arrendament (2000063/2018)
A335/18 30/05/2019 Prejudicialitat civil Procedencia telecabina (6000072/2018)
0437/18 30/05/2019 Contracte d'arrendament de serveis advocat (naturalesa jurídica Honorari (7000358/2016)
0421/18 30/05/2019 Bancari descobert en compte corrent reclamació quantitat (6000580/2017)
0472/17 30/05/2019 Guarda i custodia mesures paternofilials (6000234/18)
A444/18 30/05/2019 Despeses peritatge en cas de familias. no es despesa extraordinària ( 2000325/2018)
0287/18 30/05/2019 Indemnització incendi prova (3000316/2017)
A113/19 30/05/2019 Justícia Gratuïta (1000411/2018)
A084/19 30/05/2019 justícia Gratuïta (1000085/2019))
0452/18 30/05/2019 Atropellament vianant vehicle aturat sobre vorera davant pas de peatons (5000078/2018)
0094/19 30/05/2019 Laboral comunicació acomiadament durant suspensió contracte de treball (5000301/2018)
0067/19 30/05/2019 Reclamació de quantitat ( 3000339/2017)
0060/19 30/05/2019 Laboral acomiadament disciplinari precisió del relat de fets de la carta ( 4000130/2017)
0037/19 30/05/2019 Preclusió aportació prova documental en minima quantia, bona fe processa (2000383/2018)
0032/19 30/05/2019 Accident rotonda, valoració prova
0007/19 30/05/2019 Indemnització incendi prova ( 4900091/2014)
0438/18 30/05/2019 Reclamació de quantitat prova (4000031/2018)