BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0010/21 02/03/2021 Major d'introducció de cocaïna destinat a la venda, menor de consum i possessió pel propi consum - comís del vehicle - valoració de la prova (6000061/2020)
0062/20 26/02/2021 Major de tràfic de droga tòxica marihuana, contravenció de consum individual de cànnabis - Valoració de la prova - Determinació de la prova (6000022/2020)
0087/20 26/02/2021 Contravenció d'apropiació indeguda - Principi de contradicció (6000117/2019)
0084/20 26/02/2021 Major d'abús sexual a dues menors de 14 anys per la persona que conviu - Valoració de la prova (6000009/2017)
0085/20 26/02/2021 Major de Contraban, associació il·lícita i blanqueig de diners - Comís de l'immoble - Valoració de la Prova (6000052/2017)
0078/20 26/02/2021 Major de Tràfic de droga tòxica en gran quantitat i contravenció de consum de cànnabis - Aplicació de l'execució de la responsabilitat Criminal (6000137/2019)
A079/20 26/02/2021 Major de Lesions Psiquíques que requereixen tractament, injuries , amenaces no condicionals - Cancel·lació Antecedents penals - Còmput termini pena complementaria (4400063/2011)
A083/20 26/02/2021 Menor de conducció de vehicle amb un grau d'alcoholèmia, lesions per imprudència greu - Revocació de Pena (2080259/2018)
A072/2020 26/02/2021 Menor de conducció de vehicle amb un grau d'alcoholèmia - Revocació de Pena (2080006/2020)
A089/20 26/02/2021 Major d'apropiació indeguda - Revocació per incompliment de la Responsabilitat Civil (Exe. 0000177/2019 )
0069/20 19/02/2021 COMUNS. Contractació administrativa. Notificació tramesa per correu electrònic és vàlida si estava prevista als documents com a mitjà de notificació (2000016/2019)
0066/20 19/02/2021 SEGURETAT SOCIAL - CASS. Pensió de viduïtat temporal. Interpretació de la Disposició transitòria primera de la Llei 9/2019 (1000063/2019)
0070/20 19/02/2021 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. Distinció entre contractes públics i privats. Subministrament i instal·lació d’un envelat. PROCÉS CONTENCIÓS. Plantejament de qüestions noves pel Tribunal (1000006/2018)
0019/20 19/02/2021 URBANISME. Límits d’edificació en els marges de rius i torrents. S’aplica a tots els corrents continus i discontinus, amb independència de la denominació. Competència del Govern. Valoració de la prova (1000091/2017)
0064/20 19/02/2021 RESPONSABILITAT ADMINISTRATIVA. Demanda extemporània en haver-se formulat després de 6 mesos des de la denegació per silenci de la reclamació inicial. Una segona petició confirmatòria de l’anterior no reobre els terminis de recurs (2000079/2019)
0014/20 19/02/2021 RESOLUCIONS BANCÀRIES. Transmissió seqüencial de diferents actius i passius d'una entitat bancaria a favor d'una altra (1000060/2015)
0031/20 19/02/2021 TRIBUTS. Impost general indirecte. Activitat d’arrendament d’immobles per part d’una societat familiar. La prestació de serveis la realitza la societat i no els propietaris. Impost de societats. Deducció de l’amortització des de la posada en funcionament dels béns (1000004/2018)
A018/20 19/02/2021 INCIDENT DE NUL·LITAT (1000042/2018)
A026/20 19/02/2021 INCIDENT DE NUL·LITAT (1000019/2019))
6000077/2020 10/02/2021 ESTAFA PRIVILEGIADA