BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000039/2019 21/01/2020 DELICTE MENOR DE DESHOBEDIÈNCIA GRAU A L'AUTORITAT ADMINISTRATIVA, C.P. DE POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PENAL CONSUM PROPI toxicitat similar per al consum propi.
6000052/2019 21/01/2020 ESTAFA QUALIFICADA
A064/19 21/01/2020 AUTE RECTIFICATIU ERROR MATERIAL (2000102/2017)
A116/19 20/01/2020 Lesions per imprudència greu - Imports Responsabilitat Civil (1080194/2018)
A128/19 17/01/2020 Recurs Incident de Nul·litat - In admissió
A100/19 17/01/2020 Recurs incident de nul·litat - Dret a la jurisdicció, a un procés degut i obtenir decisió fonamentada (8000176/2015)
A090/19 17/01/2020 Recurs incident de nul·litat - Dret a la jurisdicció, a un procés degut i obtenir decisió fonamentada (8000176/2015)
A084/19 17/01/2020 Recurs incident de nul·litat - Dret a la jurisdicció, a un procés degut i obtenir decisió fonamentada (8000176/2015)
A140/19 17/01/2020 Recurs Incident de Nul·litat - Inadmissió Recurs 18 ter (6000173/2016)
A131/19 17/01/2020 Recurs Incident de Nul·litat - Inadmissió Recurs 18 ter (6000173/2016)
A115/19 17/01/2020 Lesions Doloses - Import Responsabilitat civil (5080231/2018)
0432/18 16/01/2020 reclamació d'honoraris de lletrat; confusió entre la taxació de les costes que ha de pagar un tercer amb la minuta que li reclama el seu propi advocat (1000301/17)
0370/19 16/01/2020 LAFU.preavís per rescissió contractual de l'arrendatària; pintura i neteja del pis; despeses de consums de calefacció i aigua calenta i freda; retorn de la fiança (3000158/19)
0263/19 16/01/2020 reclamacions de quantitat respectives en relació a la prestació de serveis de neteja en un establiment hoteler; saber quins són els serveis compresos en el contracte convingut entre les parts i determinar si el contingut i l'efectiva prestació de dits serveis ha quedat acreditada. (5000422/18)
0199/19 16/01/2020 indemnització per causa d'accident de trànsit en relació a les lesions patides; molèsties cervicals incloses en el IPP de l'informe mèdic emès a instància de part i posteriorment recollides en el pretium doloris de la pericial practicada. (3000172/18)
0178/18 16/01/2020 incompliment de contracte de societat civil partiocular; contractes no és poden fer extensius a tecers salvat alguna excepció; impugnació de la no imposició de costes a la part defenent; valoració de la prova. (1100403/12)
0166/19 16/01/2020 determinar si el titular administratiu d'un càmping ha de respondre dels danys que va patir una caravana amb motiu d'un incendi; responsabilitat aquil.liana/responsabilitat contractual (7000031/15)
0157/19 16/01/2020 reclamació de quantitat per impagament de factures; defecte de procediment; mutació subjectiva; defecte legal en la formulació de la demanda; absència de taxes en l'escrit rector; error en la valoració de la prova. (2000550/18)
0155/19 16/01/2020 reclamació de quantitat per traspàs de negoci (3000062/16)
0145/19 16/01/2020 declaració de nul.litat per vici del consentiment i subsidiriàment la resolució per incompliment, del contracte de compravenda d'un vehicle automòbil de segona mà; determinar si el cotxe es troba afectat en el moment de la venda d'un defecte dels turbos; (1100692/13)