BUSCADOR DE JURISPRUDENCIA

Jurisdicción

Palabras a buscar o núm. de sentencia
Preferentemente utilizad solo valores alfanuméricos, sin signos de puntuación ni acentos
Buscar frase exacta
Buscar palabras en texto

Fecha resuelta entre el y el


Numero Fecha Título sentencia
0104/19 20/12/2019 Recurs delicte de Receptació de delicte - Valoració de la Prova (6000142/2017)
0105/19 20/12/2019 Recurs Delicte de lesions doloses- Error de valoració (6000061/2018)
6000007/2019 19/12/2019 dos delictes majors d’amenaces amb arma i un delicte menor de port d’arma il·legal
6000103/2019 18/12/2019 MALTRACTAMENT
6000093/2019 18/12/2019 INTRODUCCIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000100/2019 18/12/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000087/2019 18/12/2019 DANYS
6000071/2019 18/12/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000094/2019 18/12/2019 CONSUM EN LOCAL PÚBLIC DE CANNABIS O UNA DROGA DE TOXICITAT SIMILAR - CONSUM EN GRUP DE CANNABIS O UNA DROGA DE TOXICITAT SIMILAR
A340/19 17/12/2019 JUSTICIA GRATUITA; petició de la sol.licitud una volta presentada la contesta de la demanda però acreditant una situació econòmica desfavorable sobrevinguda. (1000030/19)
0070/19 17/12/2019 BANCARI, Reclamació de danys i perjudicis derivats de la resolució unilateral d'in contracte de pòlissa de crèdit multidivisa; excepció de prescripció triennal en tractar-se d'un negoci mercantil entre comerciants.(3000315/2015)
A340/19 17/12/2019 JUSTICIA GRATUITA. PETICIÓ DE SOL.LICITUD UNA VOLTA PRESENTADA LA CONTESTA DE LA DEMANDA PERÒ ACREDITANT UNA SITUACIÓ ECONÒMICA DESFAVORABLE SOBREVINGUDA (1000030/19)
A118/19 17/12/2019 Desistiment Recurs (6400014/2012)
0099/19 17/12/2019 demanda de nomenament d'administrador judicial de la herència deferida del seu pare i encàrrec d'un informe pericial de tots els béns; canvi de la pretensió inicial en segona instància; principi pendente apellatione nihil innovatur; (1000111/17)
0087/19 17/12/2019 BANCARI. demanda en declaració de nul.litat per error-vici en el consentiment del contracte de préstec hipotecari i subsidiàriament nul.litat obre una clàusula; nul.litat de la clàusula bancària per manca d'informació intel.legible als clients; condemna en costes. (3000450/17)
0081/19 17/12/2019 BANCARI.recurs en ser condemnada de forma solidària en la seva qualitat d'administradora única de la societat demandada; manca adaptació dels estatuts com ho exigeix la norma legal. (3100717/09)
17/12/2019 reclamació de danys i perjudicis a conseqüència d'unes filtracions d'aigua que afecten un habitatge i que provenen de la terrassa de l'àtic situat a sobre; les terrasses que són alhora la coberta d'un edifici són elements comuns i per tant la responsabilitat de conservació de la coberta de l'immoble correspon en primer lloc a la comunitat de propietaris. no condemna en costes (6100361/13)
0198/19 17/12/2019 reclamació d'indemnització a conseqüència d'un accident de trànsit i més concretament l'import del lloguer d'un vehicle de substitució durant el període en què es procedia a la reparació de la seva furgoneta. Costes judicials. (3000375/18)
0344/19 17/12/2019 LAFU.demanda de resolució de contracte i reclamació de quantitat d'arrendament; enviament de carta per part del arrendador comunicant la voluntat de no renovar el contracte d'arrendament en finalitzar la data de finalització del contracte; acció de desnonament. (4000492/18)
0343/19 17/12/2019 LAFU. demanda de desnonament i reclamació de quantitat d'arrendaments; saber quan s'inicia la fita temporal a partir de la qual s'ha de considerar que es genera una indemnització per ocupació indeguda a càrrec de l'arrendatari: data interessada en el BUROFAX enviat i no en el moment efectiu de la desocupació dels llocs. (6000557/18)