El dia 24 de maig del 2022 s’ha procedit a la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Ministeri de Justícia i Interior d’Andorra, el Consell Superior de la Justícia d’Andorra i l’Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses Col·laboradors de l’Administració de Justícia.

En el marc d’aquest conveni, l’Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses Col·laboradors de l’Administració de Justícia entregarà una llista d’associats disposats a intervenir com a pèrits en qualsevol instància jurisdiccional dels tribunals andorrans o en altres àmbits que siguin competència del Ministeri de Justícia i Interior en els quals sigui necessària la seva actuació.

La designació de pèrits d’entre els membres actius de l’Associació es farà de forma preferent quan no hi hagi cap pèrit establert al Principat d’Andorra que pugui portar a terme l’encàrrec.

La durada del conveni s’estableix des del dia que se signi i finalitzarà el dia 31 de desembre del 2022, prorrogable previ acord del Govern, per períodes anyals fins a una durada màxima de sis anys, llevat que alguna de les parts comuniqui a l’altra, per qualsevol mitjà que n’acrediti la recepció, la voluntat de rescindir-lo com a mínim tres mesos abans del venciment del contracte.