La taxa és de 10€, un cop validades les dades anireu al TPV virtual, en cas contrari, podeu anar a Atenció a l'usuari. No es tramitarà el certificat si no s'acredita el pagament.

  Tots els camps són obligatoris.

  Escriviu Nom i Cognoms com apareixen al passaport o DNI.

  El termini d'elaboració del certificat són 48 hores, llevat el cap de setmana.

  El lliurament dels certificats es farà de dilluns a divendres, de 13h a 19h, a la recepció general de la Seu de la Justícia.  Protecció de dades. A l'efecte del que preveu la Llei qualificada 29/2021, del 28 d’octubre, de protecció de dades personals, us informem respecte a les dades consignades en aquest document, que el tractament de les mateixes és confidencial.

  Protección de datos. De acuerdo con lo que prevé la Ley calificada 29/2021, de 28 de octubre, de protección de datos personales, les informamos respecto a los datos consignados en este documento, que el tratamiento de los mismos es confidencial.

  Protection des données. Conformément aux dispositions de la loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, sur la protection des données personnelles, nous vous informons en ce qui concerne les données enregistrées dans ce document, que le traitement de celles-ci est confidentiel.

  Data Protection. In accordance with the provisions of Qualified Law 29/2021, of October 28, on the protection of personal data, we inform you with respect to the data recorded in this document, that the treatment of the same is confidential.