TRIBUNAL DE CORTS

Missió i composició

El Tribunal de Corts és competent per jutjar, en primera instància, els delictes majors i menors i les contravencions penals, i també per dur a terme l’execució de les seves sentències i altres resolucions.

Els delictes majors i menors són jutjats en composició col·legiada i les contravencions penals són jutjades en composició unipersonal.

Resol de forma unipersonal les apel·lacions contra les resolucions dels batlles dictades en fase d’instrucció  i exerceix, mitjançant el seu president, les funcions de jurisdicció de vigilància penitenciària i d’aplicació de les penes.

El Tribunal de Corts es compon d’un president que és el responsable de la seva organització i del seu bon funcionament, i d’un conjunt de magistrats en un nombre no inferior a quatre.