MINISTERI FISCAL

Missió i composició

El Ministeri Fiscal, dirigit pel Fiscal General de l’Estat, actua d’acord amb els principis de legalitat, unitat i jerarquia interna, i vetlla perquè la funció jurisdiccional es dugui a terme eficaçment, amb el respecte de les institucions constitucionals, dels drets fonamentals i de les llibertats públiques, Exerceix les accions que la llei li atorgui en defensa de la independència dels Batlles i Tribunals.

Vetlla per l’estricte compliment de les sentències recaigudes i és la institució que exerceix l’acció penal, intervé preceptivament en tots els procediments civils en què estiguin interessats absents, menors, incapacitats o persones necessitades de protecció així com en els processos relatius al Registre Civil i en tots els altres casos que estableixin les lleis.

El Ministeri Fiscal es constituït pel Fiscal General i els Fiscals Adjunts.
El fiscal general és nomenat pel Consell Superior de la Justícia, a proposta del Govern, entre persones que reuneixin els requisits per a ser magistrats, per un període de sis anys, renovable una única vegada.

Memòria Judicial

Accedeix a la pàgina on trobaràs tots els documents de les memòries judicials dels darrers anys en format descarrega.