Seleccionar página

CONSELL SUPERIOR DE LA JUSTÍCIA

Missió i composició

El Consell Superior de la Justícia és l’òrgan de representació, govern i administració de l’organització judicial, que vetlla per la independència i el bon funcionament de la justícia.

 Es compon de cinc membres designats entre andorrans majors de vint-i-cinc anys i coneixedors de l’Administració de Justícia, un per cada Copríncep, un pel Síndic General, un pel Cap de Govern i un pels Magistrats i Batlles, sent el presidit per la persona designada pel Síndic General.

 Nomena els Batlles, els Magistrats, els Secretaris Judicials i els funcionaris i agents de l’Administració de Justícia, i exerceix la funció disciplinària i designa, d’entre els Batlles i Magistrats que hagin estat nomenats, els Presidents del Tribunal de Batlles, del Tribunal de Corts i del Tribunal Superior de Justícia.

Competències

El Consell Superior de la Justícia és competent per supervisar el funcionament de l’Administració de Justícia i, consegüentment, pot nomenar inspectors amb aquesta finalitat, és competent per ordenar i gestionar l’estadística judicial i té cura de la publicació oficial de les resolucions judicials del Tribunal Superior i, si escau, dels altres tribunals.

El Consell Superior de la Justícia elabora el seu projecte de pressupost, que se sotmet a l’aprovació del Consell General, i elabora cada any la proposta de pressupost de l’Administració de Justícia i del Ministeri Fiscal, que es troba integrat dins del pressupost del ministeri que tingui atribuïdes les competències en matèria de justícia, però és gestionat pel Consell Superior de la Justícia. En la seva execució, el president del Consell Superior de la Justícia exerceix les funcions que, d’acord amb la normativa vigent en matèria pressupostaria i de contractació pública, correspondrien al ministre competent en matèria de justícia.