Exposició de motius

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús de la plana web https://www.justicia.ad/consell-superior/ (d’ara endavant “la WEB”), del qual és titular i propietari el Consell Superior de la Justícia d’Andorra (d’ara endavant “el RESPONSABLE”), òrgan de representació, govern i administració de l’organització judicial creat a l’article 89 de la Constitució, les funcions i competències del qual es regulen a la Llei qualificada de la Justícia, domiciliat a Baixada del Molí, núm. 2-4, Andorra la Vella, AD500 (Andorra), inscriu amb número de registre D-801262-W.
A través de la WEB es facilita informació general dels serveis del Consell Superior de la Justícia d’Andorra.
L’accés a la WEB és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia.

1. Limitació de responsabilitat

El RESPONSABLE no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, del contingut de la WEB i dels programes que incorpora, i que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la WEB o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
La informació continguda en la WEB és la vigent en la data de l’última actualització, i el RESPONSABLE no garanteix l’absència d’errors en l’accés a la WEB ni en el contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin.
El RESPONSABLE es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació de la WEB, la seva presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, el RESPONSABLE es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcial els continguts de la WEB i restringir-ne l’accés.
En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, el RESPONSABLE es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés a la WEB, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.
L’ús d’aquesta WEB i la informació que es facilita és responsabilitat de l’usuari. El formulari de contacte de la WEB té caràcter merament informatiu, sense que, en cap cas, puguin derivar-se responsabilitats jurídiques vinculants en cas de resposta.
Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i la WEB. Així mateix, el RESPONSABLE no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts a la WEB .

2. Serveis i productes de la WEB

La WEB pot contenir enllaços a pàgines web alienes a la mateixa els quals es posen a disposició de l’usuari amb l’única finalitat de facilitar-li l’accés als continguts, productes o serveis que poguessin ser del seu interès i que el RESPONSABLE no gestiona ni controla en cap moment.

La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre el RESPONSABLE i els titulars dels portals enllaçats. El RESPONSABLE no assumeix cap tipus de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que s’hi pugui accedir a través de la WEB.
A tots els efectes legals, s’entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari dugui a terme amb tercers contactats mitjançant la WEB es realitza únicament i exclusivament entre l’usuari i els tercers.
L’usuari accepta que el RESPONSABLE no tingui cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre l’usuari i tercers contactats per mitjà de la WEB.
L’usuari haurà de prendre coneixement de les indicacions, dels avisos o de les advertències legals que els portals de tercers puguin establir pel seu ús.

3. Responsabilitat de l’usuari

L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es realitzi dels productes i aplicacions.
Tanmateix, es prohibeix l’ús de la WEB contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva:
• La utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers;
• La publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori;
• Alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics o sistemes d’altres usuaris o tercers sense la seva autorització;
• Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers;
• El recull i/o la utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 29/2021 de protecció de dades personals (endavant LQPD );
• La utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d’activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu.
Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els arxius dels servidors de la WEB. Davant qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat de la WEB com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per la WEB en l’administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d’altres usuaris.

4. Protecció de dades personals i cookies/galetes

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals , i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa els usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitat al RESPONSABLE serà tractat pel mateix amb les finalitats i condicions definides al seu Registre d’Activitats de Tractament.
El responsable del fitxer és el Consell Superior de la Justícia en qualitat de responsable del tractament, amb domicili a la Baixada del Molí, núm. 2-4, Andorra la Vella, AD500 (Andorra) i el seu delegat de protecció de dades és (nom i adreça de contacte ) .
Les dades aquí recollides es tractaran per les finalitats de gestió de plana web, gestió d’usuaris registrats, gestió de notificacions i gestió de consultes i comunicacions. L’usuari disposeu dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts en l’esmentada normativa.
Per a més informació sobre com tractarem les dades personals consulteu la Política de Privadesa del CSJA.
L’informem que aquesta plana web recull galetes. Trobareu una explicació exhaustiva d’aquestes a la
Política de galetes del CSJA.

5. Propietat intel·lectual sobre els continguts

Tots els elements que apareixen a la WEB, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota la web, etc.), així com l’estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat del RESPONSABLE, o si s’escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar, i que, per tant, estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual.
No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública de la WEB sense el consentiment previ i per escrit del RESPONSABLE.
L’accés per part de l’usuari als continguts i els serveis de la WEB no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part del RESPONSABLE o del tercer titular dels drets, si s’escau.
Els usuaris de la WEB només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable.
Queda absolutament prohibit l’ús de la WEB o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

6. Compromisos

El RESPONSABLE es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut

de les diferents seccions de la WEB a causa del manteniment i/o de l’actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions de la WEB a conseqüència de l’esmentat en aquest apartat, el RESPONSABLE es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors.

7. Acceptació

L’ús de la WEB implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest avís (excepte la Política de privacitat, i la política de cookies/galetes que caldrà acceptar-les expressament).
En conseqüència, es recomana que l’usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi a la WEB, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets de la WEB.

8. Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions d’accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana i a la competència dels seus tribunals.