TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

Missió i composició

El Tribunal Superior constitueix la més alta instància de l’organització judicial del Principat.

És competent per a jutjar tots els recursos interposats contra les resolucions judicials adoptades en primera instància per la Batllia d’Andorra, en matèria civil i administrativa, en els límits fixats per la llei, i, en matèria penal, pel Tribunal de Corts, així com els processos penals jutjats en primera instància pel Tribunal de Menors i també per resoldre els recursos formulats contra les resolucions dictades pels batlles d’instrucció en fase d’execució de les ordenances penals.

Té també competència per examinar d’acord amb les lleis de procediment els recursos de revisió interposats contra les seves pròpies resolucions, i per resoldre els judicis de revisió en els casos que estableix l’article 19 bis

El Tribunal Superior d’Andorra el compon un president i un conjunt de magistrats en un nombre no inferior a cinc.

Albert Andrés Pereira

President del Tribunal Superior de Justícia