El dia 11 d’octubre del 2023 s’ha procedit a la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Ministeri de Justícia i Interior d’Andorra, el Consell Superior de la Justícia d’Andorra i la Societat de pèrits judicials davant del Tribunal d’apel·lació de Tolosa.

L’objectiu d’aquest conveni és establir mecanismes o processos de col·laboració per a la realització de peritatges per part de la Societat de Pèrits Judicials ans referida per als diferents tribunals presents a Andorra.

Aquest conveni entrarà en vigor el dia que se signi i finalitzarà el 31 de desembre de 2023 i es prorrogarà tàcitament amb l’acord previ del Govern per períodes anuals, per un període de sis anys, llevat que una de les parts comuniqui a l’altra.