Aquest dimecres 30 de novembre, el Consell Superior de la Justícia ha aprovat el Pla de Formació Continuada per a l’any 2023, analitzada la proposta formulada per la Comissió Pedagògica de Formació,

L’aprovació del Pla de Formació Continuada per a l’any 2023, s’ha realitzat seguint les previsions normatives per a la formació continuada previstes a la Llei Qualificada de la Justícia i al Reglament de l’Estatut dels membres de les carreres judicial i fiscal.

La formació judicial continuada és un dret i un deure de tots els batlles, magistrats i fiscals. Durant el seu mandat han de realitzar els mínims d’activitat formativa establerts pel Consell Superior de la Justícia.

El Pla inclou, de forma presencial o a distancia, les activitats formatives de caràcter generalista amb contingut jurídic multidisciplinari i les activitats de caràcter especialitzat referides a cada jurisdicció i al Ministeri Fiscal. També s’integren en el pla anual aquelles activitats, dites personalitzades, que es fixen a proposta de cada interessat i són autoritzades pel Consell Superior en funció de les necessitats del servei i de les disponibilitats pressupostàries.

Per a Magistrats, Batlles i Fiscals es determina en cada activitat  un valor en crèdits que ha de permetre al Consell Superior establir, els mínims d’activitat de formació necessària a realitzar durant el mandat i per la promoció de grau.

El Pla de Formació Continuada, s’estructura amb els següents programes:

  • Programa per a Magistrats, Batlles i Fiscals
  • Programa per a Secretaris Judicials
  • Programa per a personal al servei de l’Administració de Justícia i del CSJ