Les persones candidates a participar en el concurs oposició han de presentar una sol·licitud, disponible a www.justicia.ad/tramits, adreçada al Consell Superior de la Justícia, Seu de la Justícia, Baixada del Molí, 2-4, 2n d’Andorra la Vella, acompanyada de la documentació següent:

a.- El currículum vitae actualitzat

b.- La còpia del passaport andorrà.

c.- Original o còpia compulsada degudament legalitzada dels títols acadèmics que acreditin la formació de la persona candidata. Per a les titulacions estrangeres el candidat ha d’aportar la corresponent resolució de reconeixement acadèmic de la titulació oficial a Andorra per part del Ministeri encarregat de l’ensenyament superior i del reconeixement professional.

d.- Documents acreditatius de/dels:

• Cursos realitzats en l’àmbit del dret.

• L’experiència professional.

• Les publicacions jurídiques.

• Les ponències i les conferències impartides en l’àmbit jurídic.

• El coneixement d’altres idiomes que els sol·licitats en la fase d’oposició.

e.- El certificat d’antecedents penals.

f.- El certificat mèdic oficial d’Andorra.

g.- La declaració jurada o de promesa (concurs oposició carrera judicial), disponible a www.justicia.ad /tràmits.

h.- El full de consentiment de tractament de les dades personals disponible a www.justicia.ad/tràmits.

La sol·licitud ha d’acompanyar-se de suport electrònic (suport USB) o enviament al correu electrònic: csj@justicia.ad.

El termini de presentació de candidatures finalitza a les 15’00 hores del 20-9-2022.

A la Secretaria General del Consell Superior de la Justícia es proporcionarà la informació complementària.