Select Page

La Universitat d’Andorra (UdA) i el Consell Superior de la Justícia d’Andorra (CSJA) han signat tres convenis de col·laboració amb l’objectiu de crear programes formatius en l’àmbit judicial que ajudin a fomentar l’accés a les professions de batlle, fiscal, magistrat/da i de secretari/a judicial. En concret, les dues institucions han signat un conveni marc, que regula les condicions generals de col·laboració científica, docent, tècnica i administrativa; i dos convenis específics que concreten l’oferta formativa més immediata.

El primer conveni específic posa les bases per a la creació de la menció en l’àmbit judicial dins del màster en Dret de la Universitat d’Andorra. L’objectiu és crear noves vocacions en el marc de la carrera judicial (batlles, magistrats/des i fiscals) i en la carrera de secretari/a judicial mitjançant la incorporació de 4 crèdits obligatoris i 14 d’optatius en aquesta matèria dins del pla d’estudis del màster.

Mentre no es disposi de l’aprovació per part del Govern del nou títol d’estat i del nou pla d’estudis, aquests 18 crèdits, dividits en 5 assignatures, s’oferiran com a assignatures optatives, i també s’obriran a totes les persones interessades com a cursos d’actualització. El primer semestre del curs 2021-2022 ja s’oferiran les dues primeres assignatures: Habilitats tècniques per a l’exercici de la jurisdicció i Deontologia de la judicatura, que s’impartiran en format presencial al CSJA, per tal que els estudiants visquin de primera mà l’entorn professional i puguin fer la part pràctica in situ. Està previst que la menció pugui ser una realitat de cara al curs 2022-2023. D’altra banda, el segon conveni específic regula la creació d’un curs preparatori per a la superació de les proves l’accés a la carrera judicial (batlle i fiscal) i a la categoria de secretari judicial.

El programa està dirigit a les persones que disposin d’un títol del nivell IV del Marc Andorrà de Titulacions d’Ensenyament Superior (MATES) i té una càrrega lectiva de 60 crèdits europeus distribuïts en quatre semestres. El curs preparatori s’iniciarà el primer semestre del curs vinent, i les inscripcions estan obertes fins al 10 de setembre.

Font: https://www.uda.ad/luda-i-el-csja-impulsen-programes-formatius-per-fomentar-lacces-a-la-carrera-judicial/