El Consell Superior de la Justícia ha aprovat el nomenament en període de prova de sis secretaris judicials que van superar el procés selectiu d’ingrés per a la provisió de sis places vacants de secretari/a judicial adscrites a la Batllia.

El 4 de juny el comitè tècnic de selecció va cloure el procés selectiu i va proposar al CSJ el nomenament dels sis candidats que han obtingut la millor qualificació global a les proves.

D’altra banda, s’han declarat en reserva de plaça -per a un període igual a 12 mesos- els altres sis candidats que havent superat satisfactòriament el procés selectiu d’ingrés no han obtingut plaça.