TRÀMITS

Documents per descarregar

Tots els documents necessaris per poder realitzar qualsevol mena de tràmit a la Seu de la Justícia d’Andorra.

Certificat d’antecedents penals

Petició de dipòsits judicials

Sol·licitud de defensa i assistència tècnica lletrades gratuïtes

Sol·licitud Genèrica (batllia)

Poders  (Apud Acta)

Declaració jurada o de promesa (concurs oposició carrera judicial)

Consentiment de tractament de dades

Sol·licitud de lloc treball

Pagament de taxes judicials

Demanda d’Injunció de pagament contra persones físiques

Demanda d’Injunció de pagament contra persones físiques (negocis)

Demanda d’Injunció de pagament contra persones jurídiques (societats)

Petició de certificat de no deute

Sol·licitud edicte carrera judicial

Declaració Jurada