Distingides autoritats, senyores i senyors 

Ens complau donar la benvinguda als representants de les Institucions del país,  així com transmetre el nostre agraïment per la presència de les autoritats de l’àmbit judicial -arribades dels països veïns, que avui ens acompanyen.

L’article 41 de la Llei Qualificada de la Justícia, estableix que durant l’acte d’obertura que se celebra a l’inici de cada any, el president del Consell Superior de la Justícia presenta la memòria anyal sobre l’estat i el funcionament de la Administració de Justícia.

Avui, ens adrecem a tots vostès, quan es compleixen tres mesos de prendre el relleu al capdavant del Consell Superior de la Justícia.

Val a dir que en aquests moments, ens trobem en un procés de treball que ens ha de permetre conèixer amb detall la situació dels dossiers i donar resposta a les necessitats i inquietuds de les persones que integren aquesta Institució. Amb transparència i amb rigor. 

En aquest temps ha començat un nou període de formació per enguany. El pla de formació continuada 2024, amb els seus programes, va ser aprovat els primers dies del mandat.

També s’ha donat curs al reglament que obre el procés de consulta i participació per a la redacció del codi ètic. 

A més, estem treballant per a l’aprovació del reglament d’estructura orgànica del Consell Superior de la Justícia, en el qual, s’establiran les àrees, els llocs de treball i les corresponents funcions.

En aquesta línia,  volem anunciar que estem treballant en l’elaboració dels mòduls d’activitat judicial i que en breu el Consell Superior de la Justícia licitarà les obres de reforma dels despatxos que conformen les oficines judicials i de la fiscalia per tal d’ubicar-hi les noves incorporacions derivades del pla de xoc.

A partir d’avui, s’ha posat en funcionament el nou cercador de jurisprudència al lloc web, on també s’han publicat les ordenances penals.

S’ha formulat una proposta al ministeri de Justícia i Interior de modificació de la Llei d’Accés Electrònic a l’Administració de Justícia per tal de prorrogar-ne l’entrada en vigor amb l’objectiu de facilitar l’assoliment amb garanties de la implementació de l’expedient judicial electrònic, que ha de millorar i agilitzar la gestió processal i la comunicació amb els operadors, col·laboradors i agents implicats en el procés judicial.

Tot plegat, amb l’objectiu de complir amb el mandat que tenim encomanat, que no és un altre que el de contribuir de manera fefaent a l’eficàcia, eficiència, rigor i independència del nostre sistema judicial.

Seguidament, passem a detallar les principals dades facilitades pels òrgans jurisdiccionals, recollides en la memòria d’activitat 2023.

Pel que fa a la Batllia, l’any 2023 van entrar un total de 9.304 expedients nous, un 4,61% més que l’any passat.

Aquest resultat, es deu sobretot a l’augment significatiu de les causes entrades a les Seccions d’Instrucció i també a les Administratives. Disminuint a les Seccions de Civil i mantenint-se a la Secció de Menors.

L’evacuació d’expedients ha estat de 10.382 dossiers, el que representa prop d’un 16% més que l’any anterior, i han quedat a tràmit uns 5.581 dossiers;  és a dir,  prop d’un 8 % menys que al 2022.

Pel que fa a l’activitat de la Batllia, cal destacar que la implementació del pla de xoc ha permès crear dues noves oficines judicials: la d’Instrucció Especialitzada 3 i la d’Instrucció General 3,  el que permetrà -una vegada s’hagin incorporat i format tots els professionals previstos- alleugerir el volum de feina de la resta d’oficines judicials. 

En aquests moments continua el procés de selecció i contractació de personal per poder cobrir els llocs de treball contemplats a la Batllia. Implementació que es preveu serà efectiva els propers mesos.

Durant el 2023,  l’activitat del Tribunal de Corts, s’ha vist marcada per la continuació de la vista oral de la coneguda com a causa BPA, a la qual diversos efectius s’han dedicat gairebé en exclusiva, celebrant, en el decurs de l’any 2023, un total de 71 sessions, un 33% del total. 

Durant aquest any, la resta de magistrades han assumit tots els altres assumptes portats al coneixement del Tribunal, els quals han pogut despatxar-se en la seva globalitat, en terminis raonables, tot i el seu nombre i dificultat d’organització, havent-se celebrat un total de 145 vistes orals.

Es pot observar una reducció de les causes entrades -probablement degut a una ampliació dels supòsits d’ordenança penal-, un increment de causes evacuades i una disminució considerable de les causes pendents. 

Cal subratllar un augment significatiu del nombre de certificacions d’antecedents penals emesos, motivat essencialment pels permisos de residència i treball. L’any 2023 se’n van expedir un total de 12.494 certificacions, un 50% més que l’any 2022.

Pel que fa a les 130 sentències dictades l’any 2023, només 24 han estat apel·lades: dues de les quals han estat totalment revocades, 9 ho han estat parcialment, i la resta han estat confirmades. 

La durada mitjana -des de la data d’entrada de la causa al Tribunal fins a la celebració del judici oral- és d’entre sis i vuit mesos, salvat el cas en què hi hagi presos preventius, en què es procura assenyalar el judici no més tard d’uns quatre mesos des de l’entrada de la causa al Tribunal. Celebrada la vista, les sentències són dictades en el termini d’un mes en les causes amb presos i en un termini màxim de dos mesos en les altres causes.

Pel que fa als recursos d’apel·lació contra les resolucions dels batlles, s’han evacuat en el termini màxim de vint dies que estableix la Llei, des de l’admissió a tràmit del recurs contra les resolucions que afecten la llibertat de les persones. Aquest termini es pot perllongar en el cas de causes complexes o quan hi ha diversos recursos contra la mateixa resolució.

En relació a la memòria d’activitat del Tribunal Superior de la Justícia cal destacar que la Sala Civil és la que registra i gestiona més causes. Han entrat 373 expedients, 42 més que el 2022, el que suposa un increment superior a l’11%. 

S’han evacuat 355 causes, un nombre superior al de l’any passat. Actualment hi ha 251 causes pendents. 

Pel que fa a la Sala Administrativa, el nombre d’entrades baixa un 8% respecte l’any 2022 i s’han resolt 108 causes. Han quedat pendents 44.

A la Sala Penal també s’han evacuat més causes que l’any anterior i actualment n’hi ha 24 de pendents.

Finalment, pel que fa a l’activitat de la presidència del Tribunal Superior de la Justícia, el nombre d’entrades s’ha reduït a la meitat, passant de 46 assumptes a 26, fet que comporta també que les resolucions hagin passat de 42 a 33. Queden pendents 9 assumptes.

El detall de les dades estadístiques complertes dels procediments judicials de cada tribunal, sala, secció i batllia les poden consultar des d’avui al web del Consell Superior de la Justícia, tal i com estableix la Llei Qualificada de la Justícia, article 35 bis, apartat 6.

El mateix article també disposa que el Consell Superior de la Justícia en la seva memòria anual farà públiques les recomanacions de caràcter general del servei d’inspecció de l’Administració de Justícia per a la millora del funcionalment dels òrgans judicials. 

Entre altres, destaquem la voluntat de limitar el nomenament de Batlles de Reforç a quan calgui resoldre necessitats urgents i acotades en el temps,  i evitar així cobrir necessitats ordinàries amb nomenaments de personal fix. 

Respecte al Servei de Policia s’ha recomanat al Consell Superior de la Justícia que sol·liciti a l’òrgan competent, incrementar el nombre de personal tècnic en assumptes econòmics i financers, proposta que ha recollit el Ministeri de Justícia i Interior amb la recent modificació del Codi de Procediment Penal.

També es proposa la  creació d’un lloc de treball que es podria denominar “Coordinador/a de Serveis o de Recursos Humans, ateses les múltiples atribucions que té la Secretària General del Consell Superior de la Justícia. 

De la mateixa manera,  suggereix al Consell Superior de la Justícia que s’adreci a l’òrgan competent per posar en funcionament l’Oficina Judicial de Gestió d’Actius. Una demanda que compartim i que tenim sobre la taula en aquests moments.

Finalment volem agrair la col·laboració i cooperació de totes les institucions del país.

Volem posar en relleu la bona predisposició del Govern i molt especialment de la ministra de Justícia i Interior. 

També la del Consell General en el desplegament legislatiu i pressupostari necessari per al bon funcionament de la Justícia. 

No vull acabar sense subratllar la tasca dels Presidents del Tribunal de Batlles, del Tribunal de Corts, del Tribunal Superior de la Justícia, de la Fiscalia General i dels membres del cos judicial, un agraïment que fem extensiu a totes les persones que integren l’Administració de la Justícia i el Consell Superior de la Justícia.

Un reconeixement que fem arribar també als òrgans col·laboradors, cooperadors i a les diferents entitats i professionals que tenen relació directa o indirecta amb el món de la Justícia.

Estem convençuts que la plena implementació del pla de xoc, així com el procés de millora dels recursos materials -que va començar amb el canvi de seu- es traduirà en la diligència que ens exigeix i que mereix la ciutadania.

Moltes gràcies.