El Consell Superior de la Justícia, en la sessió del 8 de maig del 2024, ha aprovat el Reglament del registre del personal de l’Administració de justícia i del CSJ. Aquest reglament és un instrument de gestió de personal que recull en un fitxer informàtic les dades rellevants en matèria de recursos humans de totes les persones que treballen a l’Administració de Justícia i al CSJ.

Aquest reglament, determina quines han de ser les dades que han de constar en el registre esmentat, regula els responsables de la custòdia dels expedients personals i les condicions en què s’ha d’exercir aquesta custòdia, d’acord amb el dret a la intimitat i familiar i a la pròpia imatge proclamat a l’article 14 de la Constitució, així com determina les condicions  de l’exercici dels drets d’accés , de rectificació, de supressió i d’oposició del titular de l’expedient personal, en els termes previstos a la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.

Aquesta norma ha estat sotmesa a la comissió consultiva de la funció pública de l’Administració de justícia.

El Reglament del registre del personal de l’Administració de justícia i del Consell Superior de la Justícia entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.