La darrera sessió del Consell Superior de la Justícia, celebrada el 28 de març, ha aprovat la nova composició de la Comissió Consultiva, atesa la necessitat d’actualitzar els components de la comissió a raó dels seus càrrecs.

La Comissió Consultiva de la funció pública de l’Administració de Justícia, queda integrada per:

a) Presidència: Cristina Roca Mir, Secretària general del Consell Superior de la Justícia.

b) Tres membres de l’Administració de Justícia, respectivament un per cada grup funcional (1, 2 i 3) nomenats pel Consell Superior de la Justícia:

 -Helena Rodríguez Domínguez

 -Jordi Burgos Mateu

 -Laura Mayer Bafino

c) Tres membres en representació del personal, designats amb consens per les associacions de personal o organitzacions dels funcionaris de l’Administració de Justícia: 

-Teresa Mora Navarro 

-Sandra Alaña Cerqueda

-Guillermo Casal Tarré

La Comissió Consultiva és l’òrgan col·legiat de consulta del CSJ i està integrada pel secretari general del Consell Superior de la Justícia, que la presideix; tres membres del personal de l’Administració de Justícia, un per cada grup funcional, designats pel Consell Superior de la Justícia, i tres en representació del personal, designats per les seves associacions o organitzacions representatives.