El Consell Superior de la Justícia, en la sessió del 22 de maig del 2024, ha aprovat el Codi ètic de conducta judicial, un element bàsic que recull els valors i les regles de conducta judicials, com a estàndards de comportament desitjables per a tots els agents implicats en l’administració de la justícia.

Aquest Codi s’aplicarà, sense excepció, a tot el personal implicat en l’administració de la justícia, adaptat a les característiques de cada col·lectiu.

Aquest Codi ètic de conducta judicial a més de concernir a magistrats, batlles i fiscals- com passava fins ara a través del Recull d’obligacions aprovat l’any 2016- inclou també als membres del CSJ i a la resta d’agents implicats en l’Administració de Justícia.

El Codi ètic de conducta judicial recull les regles de conducta judicials, basades en els valors de neutralitat política i institucional, independència, imparcialitat, integritat, correcció, igualtat, competència i diligència, i ha de servir de referent per als estàndards de comportament desitjables de batlles, magistrats, fiscals, secretaris judicials; dels membres del Consell Superior de la Justícia, així com del personal de l’Administració de Justícia i del CSJ.

Aquest Codi s’ha elaborat en consonància amb els principis acordats a escala internacional en la matèria, que es corresponen amb els Principis de Bangalore (2001) i que constitueixen recomanacions universals en el marc de les Nacions Unides. Igualment, s’inspira en les recomanacions del Comitè de Ministres del Consell d’Europa, com la CM/Rec (2010)12. Pel que fa a l’afectació específica dels membres del Consell Superior de la Justícia, es nodreix de les conclusions del grup de treball de la xarxa europea de Consells de Justícia (RECJ) del 27 de juny del 2023, adaptades específicament a l’ordenament andorrà.

El Codi incorpora la comissió d’ètica com a òrgan consultiu en aquesta matèria però també d’assessorament confidencial per als batlles, magistrats i fiscals, per donar resposta així a la recomanació del GRECO en relació amb l’avaluació de la prevenció de la corrupció dels parlamentaris, dels batlles i dels fiscals. Igualment, estableix la formació continuada sobre ètica i integritat per assolir el compliment efectiu del Codi ètic.

En l’elaboració del Codi ètic han participat tots els col·lectius amb capacitat de consulta i participació en els termes establerts a la Llei qualificada de la justícia i s’ha sotmès a la Comissió Consultiva de la Funció Pública de l’Administració de Justícia. 

El Reglament del Codi ètic de conducta judicial entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.