El Consell Superior de la Justícia, en la sessió del 2 de maig del 2024, ha aprovat el Reglament d’estructura orgànica del CSJ, que té per objecte regular l’estructura orgànica del Consell Superior de la Justícia.

Segons el reglament, s’estableix que el Consell Superior de la Justícia s’estructura orgànicament en la Secretaria General, el Servei Jurídic, el Servei d’Inspecció de l’Administració de Justícia i el Servei de Comunicació.

La Secretaria General integra deu estructures funcionals, que gestionen, coordinen i impulsen les actuacions o els tràmits necessaris del seu àmbit de responsabilitat i que integren els Serveis Generals Administratius, l’Àrea Financera i de Gestió Pressupostària, l’Àrea de Gestió de Personal, l’Àrea de Formació, Gestió Documental i Biblioteca Judicial, l’Àrea de Transformació Digital, el Servei de Nuncis Judicials, el Servei de Reprografia, el Servei de Manteniment i Seguretat, el Servei de Recepció i el Servei d’Arxiu Judicial.

El Servei Jurídic i el Servei d’Inspecció de l’Administració de Justícia depenen directament del Consell Superior de la Justícia.

El Servei de Comunicació depèn directament del president del Consell Superior de la Justícia.

El reglament desenvolupa amb detall la missió i les funcions de cada àrea o servei amb voluntat de millorar l’organització i execució de les tasques encomanades a cada àrea o servei i així millorar l’eficiència i l’optimització de recursos en favor de la ciutadania. 

El Reglament d’estructura orgànica del Consell Superior de la Justícia entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.